Main Content

Kreye Yon Twous

Yon twous rezèv pou katastwòf se senpleman yon gwoup atik debaz moun lakay ou ka bezwen sizoka gen yon katastwòf.

Eseye byen rasanble atik pou mete nan twous ou anvan yon katastwòf. Ou ka gen pou deplase sanzatann, epi ou ka gen pou ale avèk atik enpòtan yo. Ou p ap gen tan pètèt pou chèche atik ou bezwen yo oswa pou achte yo.

Ou ka bezwen siviv poukont ou apre yon ijans. Sa vle di ou dwe gen manje, dlo ak lòt rezèvpa ou nan kantite ki ase pou dire omwen 72 èdtan. Ofisyèl ak travayè sekou zòn ou yo ap souplas apre yon katastwòf, men yo pa kapab ede tout moun imedyatman. Ou kapab jwenn èd nan kèk èdtan oswa ou ta ka rete tann plizyè jou pou jwenn èd la.

Answit, sèvis debaz tankou kouran elektrik, gaz, dlo, tretman egou ak telefòn ka sispann pandan plizyè jou oswa menm pandan yon semèn, oswa pandan plis tan. Twous rezèv ou ta dwe gen ladan atik pou ede ou debouye ou pandan pàn sa yo.

Lòt Rezèv pou Ijans

Depi ou fin rasanble rezèv pou mete nan yon twous debaz pou ijans, ou ka vle anvizaje mete lòt atik sa yo nan twous la:

 • Medikaman sou preskripsyon ak linèt
 • Lèt an poud ak kouch pou tibebe
 • Manje bèt kay ak dlo siplemantè pou bèt kay ou
 • Lajan kach oswa chèk vwayaj ak lajan monnen
 • Dokiman enpòtan fanmi an tankou kopi kontra asirans ak dosye kont labank nan yon bwat pòtatif ki pa ka pran dlo.
 • Dokiman referans pou ijans tankou yon liv premye sekou oswa enfòmasyon gratis nan sitwèb sa a. (Gade Publications (Piblikasyon)
 • Sak pou kouche oswa kouvreli tyèd pou chak moun. Anvizaje pote atik anplis pou kouche si w ap viv nan yon klima ki frèt.
 • Fè chanjman rad ou tankou yon chemiz manch long, pantalon long, ak soulye solid. Anvizaje pote rad anplis si w ap viv nan yon klima ki frèt.
 • Ajan klò (klowòks) pou kay ak gout medikaman – Lè klowòks la fonn, nèf (9) pati dlo pou yon pati klowòks. Ou kapab itilize klowòks la kòm dezenfektan. Oswa nan yon ijans, ou kapab itilize li pou trete dlo a avèk 16 gout klowòks likid pou kay pou chak galon dlo. Pa itilize klowòks ki gen odè klowòks non-dekoloran oswa klowòks ki gen ajan netwayaj ladan.
 • Ekstenktè
 • Alimèt nan yon bwat ki p ap pran dlo
 • Rezèv ak atik pou ijyèn pèsonèl pou fanm
 • Ganmèl, goblè an katon, asyèt, sèvyèt an papye ak istansil plastik
 • Papye ak kreyon
 • Liv, jwèt, liv mo-kwaze oswa lòt aktivite pou timoun yo

Twous Premye Swen

Nan nenpòt ijans, yon manm fanmi oswa oumenm ka pran yon chòk. Si ou gen rezèv debaz sa yo pou premye swen, ou pi byen prepare pou ede moun ou yo lè yo pran chòk.

Lè ou konnen fason pou trete ti domaj yo sa kapab fè yon diferans nan yon ijans. Ou ka anvizaje pran yon klas premye sekou, men senpleman si ou fè bagay sa yo sa kapab ede ou rete senyman, evite enfeksyon ak bay èd nan de-kontaminasyon.

 • De (2) pè gan esteril latèks oswa lòt kalite si ou fè alèji ak Latèks.
 • Pansman esteril pou rete senyman.
 • Ajan netwayaj/savon ak lenjèt antibyotik.
 • Pomad antibyotik
 • Pomad pou brili
 • Pansman adeziv nan divès kalite dimansyon
 • Solisyon pou lave zye pou flòch zye oswa kòm dekontaminan jeneral
 • Tèmomèt
 • Medikaman sou preskripsyon ou pran chak jou, tankou ensilin, medikaman pou kè ak inalatè pou opresyon. Ou ta dwe chanje medikaman yo chak peryòd pou jistifye dat espirasyon yo.
 • Materyèl medikal doktè preskri ou tankou ekipman ak materyèl pou kontwole glikoz ak tansyon.

Medikaman san preskripsyon:

 • Aspirin oswa medikaman ki pa aspirin pou soulaje doulè
 • Medikaman kont dyare
 • Anti-asid
 • Laksatif

Lòt atik premye swen:

 • Sizo
 • Pensèt
Tib vazlin oswa lòt librifyan

Rezèv pou Bezwen Inik yo


Sonje bezwen inik manm fanmi ou yo, tankou timoun k ap grandi, lè w ap prepare yon twous rezèv pou ijans ak yon plan ijans pou fanmi ou.

Pou Tibebe:

 • Lòt an poud
 • Kouch
 • Bibwon
 • Lèt an poud
 • Medikaman
 • Lenjèt imid
 • Pomad pou po ki wouj akòz kouch

Pou jwenn plis enfòmasyon sou swen ak sou fason pou bay tibebe ak jèn timoun manje pandan yon ijans, ale sou Entènèt nan sitwèb Depatman Sante Piblik California.

Pou Adilt yo:

 • Bezwen pou fo-dan
 • Vè-kontak ak atik materyèl
 • Linèt siplemantè

Mande doktè ou kijan pou konsève medikaman sou preskripsyon yo, tankou medikaman pou kè ak medikaman pou ipètansyon, ensilin, ak lòt medikaman sou preskripsyon.

Si w ap viv nan yon klima frèt, ou dwe panse a chalè. Li posib pou ou p ap jwenn chofaj. Reflechi sou rad ou ak sou materyèl pou kouche. Asire ou mete yon abiman derechanj ak soulye pou chak moun, tankou:

 • Djakèt oswa manto
 • Pantalon long
 • Chemiz manch long

Last updated: 02/27/2014 - 04:46 PM