Main Content

Kominote ak Plan Lòt

Imaj yon moun k ap leve men li anlè nan yon reyinyon kominotè Poze ofisyèl lokal yo kesyon sou plan kominote yo pou katastwòf.

Poze ofisyèl lokal yo kesyon ki anba la yo sou plan kominote yo pou katastwòf/ijans.

 

 • Ki danje ki pi ka genyen?
 • Kijan m ap resevwa alèt ak avètisman yo?
 • Kisa konsèy ak plan pou abri ak deplasman pou danje ki ka afekte kominote a?
 • Èske gen nimewo kontak pou ijans mwen ta dwe genyen pou diferan sitiyasyon?
 • Èske gen posiblite pou edikasyon ak fòmasyon pou preparasyon?
 • Èske kominote mwen gen yon plan?
 • Èske mwen kapab jwenn yon kopi?
 • Kisa plan an gen ladan?
 • Konbyen fwa yo fè chanjman ladan?
 • Kisa mwen ta dwe konnen sou plan sa a?
 • Ki danje plan an kouvri?

Anplis chèche konnen plan kominote ou, li enpòtan pou ou konnen ki plan ki anplas pou ou espas travay ou, pou lekòl oswa sant gadri pitit ou ak nenpòt kote ou ale souvan tankou amizman ak evènman espòtif, zòn lwazi, sant komèsyal, ak kote ou pratik relijyon.

Poze patwon ou kesyon sou règleman espas travay la konsènan katastwòf ak ijans, tankou pou konprann kijan y ap ba ou enfòmasyon sou ijans ak avètisman, plan pou deplase ak plan pou pran abri.

Kontakte lekòl oswa sant gadri pitit ou pou diskite sou pwosedi yo mete anplas pou katastwòf.