Inondasyon

Dlo inondasyon k ap monte nan yon katye ki gen kay

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Angajman pou Prepare

Inondasyon se youn nan danje ki pi komen Ozetazini, men tout inondasyon yo pa menm. Kèk inondasyon devlope dousman, alòske lòt yo tankou inondasyon sanzatann, kapab devlope nan kèk minit sèlman, san okenn siy vizib lapli. Answit, inondasyon yo kapab gen konsekans lokal sou yon katye oswa sou yon kominote, oswa yo gen ka gen gwo konsekans sou basen rivyè yo nèt ak sou plizyè eta.

Inondasyon sanzatann yo kapab fèt nan kèk minit oswa nan kèk èdtan apre anpil lapli, defayans yon baraj oswa yon miray pwoteksyon, oswa lè yon briz-glas lage dlo li te kenbe a sanzatann. Inondasyon sanzatann yo gen vag dlo danjere k ap fè bwi epi ki vini avèk wòch, labou ak lòt debri. Inondasyon sou tè, kalite inondasyon ki pi komen fèt anjeneral lè wout navigab tankou rivyè oswa kouran dlo debòde akòz dlo lapli oswa yon posib defayans miray pwoteksyon, epi yo lakòz inondasyon nan zòn ki toupre yo. Li kapab fèt tou lè dlo lapli oswa nèj ki fonn yo depase kapasite tiyo anba tè yo, oswa kapasite lari a ak kanalizasyon ki deziyen pou retire dlo yo nan zòn lavil yo.

Sonje danje inondasyon kèlkeswa kote w ap viv oswa travay, men sitou si ou nan zòn altitid ki ba, toupre dlo, dèyè yon miray pwoteksyon oswa nan menm direksyon pant avèk yon baraj. Menm ti kouran dlo, ravin, wiso, pasaj idwolik, espas kouran dlo ki sèk oswa tè ki altitid ba ki parèt san danje nan tan sèk kapab inonde.

Last updated: 03/22/2013 - 01:24 PM