Chalè Ekstrèm

Obsèvasyon yon pye bwa ki seche ak liy griyaj la lè solèy la ap kouche

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Angajman pou Prepare

Chalè touye lè li pouse kò moun palòtbò limit li. Nan gwo-gwo chalè ak nan gwo imidite, evaporasyon ralanti epi kò a dwe travay pi di pou konsève yon tanperati nòmal.

Pifò twoub chalè moun genyen se paske yo ekspoze twòp nan chalè, oswa paske moun nan fè twòp egzèsis fizik pou laj li oswa pou eta sante li. Granmoun aje, jèn timoun ak moun ki malad oswa ki twò gwo gen plis chans pou mouri nan gwo-gwo chalè.

Kondisyon ki kapab lakòz maladi ki asosye avèk chalè gen ladan kondisyon atmosferik ki rete san chanje, ak move kalite lè. Poutèt sa, moun k ap viv nan zòn lavil yo ka nan pi gwo risk nan efè yon vag chalè pwolonje pase moun k ap viv nan zòn riral yo. Epitou, asfalt ak beton kenbe chalè pi lontan, epi ofi-amezi yo degaje chalè lannwit, ki kapab pwodui tanperati ki cho pandan lannwit ki rele "efè ti zile tèmik iben."

Yon gwo-gwo chalè se yon peryòd long lè li fè cho anpil, epi peryòd la vini avèk anpil imidite. Kondisyon sa yo kapab danjere epi menm menase lavi pou moun ki pa pran bon jan prekosyon

Last updated: 04/16/2013 - 06:19 PM