Nan yon Bilding ki Wo

 • Sonje kote sòti ki pi pre pou ijans ye.
 • Asire ou konnen yon lòt kote pou sòti deyò sizoka premye kote ou te chwazi pou sòti a bloke.
 • Abrite oukont yon biwo oswa yon tab si bagay ap tonbe.
 • Rete lwenak plaka ki gen dosye, etajè liv oswa lòt bagay ki ta ka tonbe.
 • Mete figi ou lwenfenèt ak vit.
 • Rete lwen miray deyò yo.
 • Detèmine si ou pa ta dwe deplase, "pran abri anplas" oswa deplase.
 • Kouteepi swiv enstwiksyon yo.
 • Ale avèk twous rezèv ou pou ijans, sof si ou genyen rezon pou kwè li kontamine.
 • Pa itilize asansè.
 • Rete adwat pandan w ap desann eskalye a pou pèmèt travayè ijans yo monte.

Last updated: 04/17/2013 - 11:40 AM