Ouragan

Obsèvasyon ki fèt nan lespas pou yon siklòn ki nan Gòlf Meksik

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Angajman pou Prepare

Yon ouragan se yon kalite siklòn twopikal oswa tanpèt twopikal grav ki fòme nan Oseyan Atlantik, Lanmè Antiy yo, Gòlf Meksik, ak nan lès Oseyan Pasifik. Yon siklòn nòmal vini avèk oraj, epi nan EmisfÇ Nò a, yon sikilasyon van nan sans kontrè yon mont toupre sifas tè a.

Ka gen ouragan nan tout zòn lakòt Atlantik ak Gòlf Meksik la. Pati Sidwès Etazini ak Lakòt Pasifik la ka pran gwo lapli ak inondasyon tou chak ane nan ouragan ki devlope nan Meksik. Sezon ouragan Atlantik la dire ant mwa jen ak mwa novanm, avèk sezon anpil aktivite ant mitan mwa out ak fen oktòb. Sezon ouragan Lès Pasifik la kòmanse 15 me epi li fini 30 novanm.

Ouragan yo kapab lakòz anpil gwo domaj nan litoral yo, ak nan yon distans plizyè santèn mil nan zòn andedan. Ouragan an kapab vini avèk van ki depase yon vitès 155 mil pa èdtan menm jan ak tònad ak mikwo-rafal. Answit, ouragan yo kapab kreye onn tanpèt toutolon lakòz la, epi lakòz anpil domaj nan gwo lapli. Inondasyon ak debri k ap vole nan gwo van yo se souvan rezilta lanmò ak destwiksyon evènman metewolojik sa yo. Ouragan k ap vanse dousman k ap deplase nan rejyon montay ka sitou bay gwo lapli. Gwo-gwo lapli kapab deklanche glisman teren oswa eboulman teren. Kapab genyen inondasyon sanzatann akòz anpil lapli.

Ant ane 1970 ak 1999, plis moun te pèdi lavi yo nan inondasyon dlo lapli nan zòn andedan ki te asosye avèk siklòn twopikal pase nan nenpòt lòt danje tan ki asosye avèk tanpèt yo.

Last updated: 04/29/2013 - 02:50 PM