Main Content

Tibebe ak Jèn Timoun

A young couple with an infant.

Sonje bezwen inik manm fanmi ou yo lè w ap prepare yon twous rezèv pou ijans ak yon plan ijans pou fanmi ou.

Pou Tibebe:

  • Lòt an poud
  • Kouch
  • Bibwon
  • Lèt an poud
  • Medikaman
  • Lenjèt imid
  • Pomad pou po ki wouj akòz kouch

Eseye fè planifikasyon pou ijans ou vin amizan pou jèn timoun yo. Rasanble manm fanmi ou pou yon ti reyinyon fanmi, pètèt pandan n ap pran yon pitza oswa anvan nou gade yon film nou pi renmen.

Pale sou kesyon sou Plan Fanmi an pou Ijans (FEP), epi fè yon lis solisyon fanmi ou. Jwenn plis enfòmasyon sou planifikasyon nan sitwèb www.ready.gov/kids.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou planifye pou tibebe ak pou jèn timoun pandan yon ijans, ale sou Entènèt nan sitwèb Depatman Sante Piblik California.

Last updated: 02/27/2014 - 04:30 PM