Main Content

Nan yon Machin k ap Woule

  • Si gen yon eksplozyon oswa lòt faktè ki fè li difisil pou kontwole machin nan, mete ou sou kote, kanpe vwati a epi sere fren estasyònman an.
  • Si ijans lan ta kapab gen konsekans sou estabilite fizik wout la, pa pase sou pon etwat, pon, liy kouran, pano ak sou lòt danje.
  • Si yon liy kouran tonbe sou vwati ou, ou nan risk pou chòk elektrik, rete andedan vwati a jouk lè yon moun ki antrene retire fil la.
  • Kouteradyo pou jwenn enfòmasyon ak enstwiksyon lè yo vin disponib.