Katye, Kondominyòm Ak Apatman

  • Pale avèk vwazen ou yo sou fason nou kapab travay ansanm pandan yon ijans.
  • Chèche konnen si nenpòt moun gen ekipman espesyalizetankou yon dèlko, oswa espètiz tankou konesans medikal, ki ta ka ede nan yon kriz.
  • Deside kimoun k ap tcheke granmoun aje yo oswa vwazen andikape yo.
  • Fè plan ranplasmanpou timoun yo sizoka ou pa kapab ale lakay ou nan yon ijans.
  • Se yon bon estrateji pou fè konnen ak kominike plan yo davans.

Last updated: 03/13/2013 - 11:50 AM