Move Tan

A weeping willow and swampy region in a blustery storm.

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Angajman pou Prepare

Chak ane, anpil milye moun afekte nan tandans move tan tankou tònad ak loraj grav. Ane pase, se te ane ki te pi aktif nan katastwòf nan dènye istwa a, avèk plis pase 1,000 ka lanmò ki te asosye avèk tan an, plis pase 8,000 moun ki te pran chòk.

Chak eta nan Etazini gen tònad ak move tan, epi menmsi kèk eta te gen pi plis pase lòt eta yo- tout moun nan risk, epi yo ta dwe fè etap pou prepare pou move tan k ap frape nan zòn yo. Si ou konnen danje komen tan ki nan zòn ou, fason ou frajil ak ki mezi ou ta dwe pran sa kapab sove lavi ou ak lavi lòt moun.

Tònad
Loraj ak Kout-Zèklè
Inondasyon
Ouragan

 

Last updated: 04/29/2013 - 11:24 AM