Danje Teknolojik ak Aksidantèl

Danje Teknolojik ak Aksidantèl gen ladan danje teknolojik tankou defayans izin enèji nikleyè ak ensidan sibstans danjere. Anjeneral, gen ti avètisman oswa pa gen avètisman anvan katastwòf sa yo.

Malerezman, kantite katastwòf aksidantèl posib ap ogmante akòz ogmantasyon nouvo sibstans ak posiblite pou moun fè erè pandan y ap itilize sibstans sa yo.

Aprann ki aksyon pou mete nan plan fanmi ou pou katastwòf pou prepare ak bay repons pou ensidan sa yo. Pa egzanp, si ou posede kay ou, ou kapab aprann kijan pou itilize, estoke ak elimine sibstans chimik kay nan yon mannyè k ap redui posiblite pou chòk sou moun ak sou anviwònman an

Last updated: 03/15/2013 - 12:02 PM