Loraj ak Kout-Zèklè

Tanpèt ki vini avèk kout-zèklè lannwit

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Angajman pou Prepare

Tout loraj yo Tout loraj yo danjere. Chak loraj vini avèk kout-zèklè. Alòske kantite ka lanmò nan kout-zèklè yo diminye sou dènye 30 ane yo, kout-zèklè kontinye reprezante youn pami twa (3) tiyè ki asosye avèk tanpèt nan Etazini. Nan ane 2010, te gen 29 moun ki te mouri ak 182 moun ki te pran chòk nan kout-zèklè. Menmsi pifò viktim kout-zèklè yo siviv, moun ki frape nan kout-zèklè yo souvan rapòte plizyè kalite sentòm ki fè yo deprime.

Lòt danje loraj yo ki asosye gen ladan tònad, van fò, lagrèl ak inondasyon toudenkou. Inondasyon toudenkou responsab pou plis ka lanmò – plis pase 140 chak ane – pase nenpòt lòt danje ki asosye avèk loraj. Loraj sèk ki pa vini avèk lapli ki rive atè gaye pi plis nan pati lwès Etazini. Gout lapli ki tonbe yo evapore, men kout-zèklè yo kapab toujou rive atè, epitou li kapab kòmanse dife forès.

Last updated: 03/22/2013 - 04:26 PM