Tònad

Nyaj antonwa yon tònad

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Angajman pou Prepare

Tònad se tanpèt lanati ki pi vyolan. Lè tònad yo miltipliye nan loraj ki puisan, yo kapab lakòz anpil moun mouri epi ravaje yon katye nan kèk segonn. Yon tònad parèt kòm yon nyaj k ap fè wotasyon, ki gen fòm antonwa, epi ki pwolonje ant yon loraj ak tè avèk toubiyon van ki kapab rive nan yon vitès 300 mil pa èdtan. Trajektwa domaj yo kapab depase yon mil nan lajè ak 50 mil nan longè. Chak eta nan risk pou danje sa a. Kèk tònad vizib aklè, pandan lapli oswa nyaj k ap pase ba kouvri lòt yo. Pafwa, tònad yo devlope tèlman rapid sa lakòz yo kapab ti avètisman sèlman, si gen tan pou sa. Anvan gen yon tònad, van an ka kalme, epi lè a ka toujou trè kalm. Yon nyaj debri kapab make pozisyon yon tònad menmsi yon antonwa pa vizib. Anjeneral, tònad yo fèt toupre kote ap gen yon loraj. Li ra pou wè syèl ki klè ak solèy dèyè yon tònad.

Last updated: 03/22/2013 - 04:45 PM