Vòlkan

Obsèvasyon lav cho wouj k ap sòti nan yon vòlkan

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Angajman pou Prepare

Yon vòlkan se yon montay ki louvri anba nan yon rezèvwa wòch k ap fonn anba sifas tè a. Kontrèman avèk pifò montay yo, ki pouse depi nan baz la, vòlkan yo se chemine kote wòch k ap fonn ap monte nan sifas tè a. Lè presyon nan gaz ki nan wòch k ap fon yo vin twò gwo, yon eripsyon fèt. Eripsyon yo kapab kalm oswa eksplozif. Yo ka se ekoulman lav, peyizaj ki plat, gaz pwazon, ak wòch k ap vole ak sann ki kapab pafwa vwayaje sou yon distans plizyè santèn mil nan direksyon van an.

Akòz gwo chalè yo, ekoulman lav la se danje pou gwo dife. Ekoulman lav la detwi tout bagay ki nan trajektwa yo, men pifò deplase dousman ase pou moun kapab deplase ale.

Sann fre vòlkan an, ki fèt avèk wòch ki kraze, kapab abrazif, asid, plen sab, plen gaz, ak epi yo gen odè. Menmsi gaz asid la ak sann nan pa imedyatman danjere pou pifò adilt yo, yo kapab lakòz domaj nan poumon sou tibebe piti yo, sou granmoun aje yo, ak sou moun ki soufri maladi respiratwa grav. Sann vòlkan kapab domaje machinri, tankou motè ak ekipman elektrik. Pil sann ki melanje avèk dlo vin lou, epi li kapab lage do kay atè. Sann vòlkan kapab afekte moun sou yon distans anpil santèn mil apati kòn vòlkan.

Eksplozyon vòlkan yo ki pran direksyon antravè, ki rele "eksplozyon lateral" kapab lanse gwo mòso wòch avèk trè gwo vitès pou yon distans plizyè mil. Eksplozyon sa yo kapab touye moun avèk enpak yo, lè y ap antre nan tè, oswa avèk chalè yo. Yo rekonèt yo poutèt yo detwi forè yo nèt.

Eripsyon vòlkan yo kapab vini avèk lòt danje natirèl, tankou tranblemanntè, inondasyon sanzatann, anpil wòch tonbe ak glisman teren, lapli asid, dife, ak (nan kondisyon espesyal) radmare.

Yo jwenn vòlkan ki aktif Ozetazini yo sitou nan Hawaii, Alaska ak Nòdwès Pasifik la. Zòn danje toutotou yon vòlkan kouvri apeprè yon reyon 20 mil, men ka gen danje sou yon distans 100 mil oswa plis nan yon vòlkan.

 

Last updated: 03/25/2013 - 11:02 AM