Dife Forè

Yon elikoptè k ap lage dlo sou yon dife forè pandan li anlè

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Angajman pou Prepare

Anpil ak yon pakèt moun fè kay yo nan anviwònman forè - nan oswa toupre forè, zòn riral, oswa nan montay ki lwen. Nan zòn sa yo, pwopriyetè kay yo renmen jan anviwònman an bèl, men yo anba gwo danje dife forè.

Chak ane, tout nan Nasyon nou an, kèk kay siviv - pandan anpil lòt kay pa siviv - apre yon gwo dife forè. Kay ki siviv yo prèske fè sa paske pwopriyetè yo te prepare pou si te gen dife, ki se yon fòs lanati ki sèten nan zòn tè sovaj ki ka pran dife. Di sa nan yon lòt fason - si ou ka prevwa li, ou ka evite li!

Dife forè yo kòmanse souvan sanzatann. Anjeneral, dife sa yo deklanche nan kout-zèklè oswa nan aksidan. Yo simaye vit, yo flanbe ti pyebwa, pyebwa ak kay yo. Diminye risk ou. Pou fè sa, prepare kounye a - anvan gen dife forè. Fè yon reyinyon avèk fanmi ou pou deside sa pou fè ak kote pou ale si dife forè menase zòn ou. Swiv etap ki endike anba la a pou pwoteje fanmi ou, kay ou ak byen ou.

Last updated: 02/27/2014 - 02:07 PM