Tanpèt Ivè ak Fredi Ekstrèm

Lari yon katye ki kouvri avèk nèj ki mezire 3 pye nan pwofondè

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Angajman pou Prepare

Alòske danje nan tan livè pa menm nan peyi a, prèske tout Ameriken, kèlkeswa kote y ap viv, gen chans pou fè jwenn yon sezon livè difisil nan kèk pwen nan lavi yo. Tanpèt livè kapab yon nèj modere pandan kèk èdtan pou rive nan nivo tanpèt nèj avèk gwo nèj, nèj k ap vini nan van ki dire plizyè jou. Anpil tanpèt livè vini avèk tanperati danjere ki ba, epi fwa avèk gwo van, glas, nèj ki fonn, ak lapli glas.

Youn nan premye enkyetid yo se posiblite tan livè a pou koupe sèvis chofaj, kouran elektrik, ak kominikasyon lakay ou oswa nan biwo ou, pafwa pandan plizyè jou alafwa. Gwo kantite nèj ki tonbe ak gwo-gwo fredi kapab bloke yon zòn nèt.

Sèvis Nasyonal Metewoloji rele tanpèt ivè yo "Tiyè Twonpè"
paske pifò ka lanmò yo pa asosye dirèkteman avèk tanpèt la.  Olye sa, moun yo mouri nan aksidan machin sou wout glas ak ipotèmi lè yo ekspoze nan fredi a twò lontan. Li enpòtan pou prepare pou tan livè anvan li rive.

Last updated: 04/16/2013 - 06:13 PM