Maging Nakakaalam

Mabagyong lagay ng panahon sa isang lansangan

Maging Nakakaalam

Ang pagkahanda para sa sakuna ay hindi nag-iisang saloobin ng mga taga-California para sa mga lindol, sa kanilang mga naninirahan sa "Tornado Alley"; o mga naninirahan sa Gulf Coast dahil sa mga bagyo. Karamihan ng mga komunidad ay maaaring tamaan ng ilang uri ng panganib sa itatagal ng kani-kanilang mga buhay. Ang mga Amerikano ay nagbibiyahe na rin nang higit pa kailanman; sa mga lugar na tinatamaan ng mga panganib na marahil ay hindi malapit sa kanilang mga tahanan. Ang pagkaalam sa gagawin bago, habang, at pagkatapos ng isang emergency ay mahalagang bahagi ng pagiging handa at maaaring maging pagkakaiba kapag ang bawat segundo ay mahalaga.

Ag ilang sa mga simpleng kilos pangproteksiyon ay pareho para sa maraming panganib. Halimbawa, mahalaga ang kaligtasan kapag dumaranas ng lahat ng sakuna, maging mangahulugan ito ng pagsilong o paglikas ay batay sa partikular na emergency. Developing a family communications plan or making an emergency supply kit are the same for accidental emergencies, natural disasters and also terrorism. Gayunpaman, may mahahalagang pagkakaiba sa pagitan ng mga posibleng emergency na dapat ay makaapekto sa mga desisyon na iyong gagawin at mga pagkilos na iyong gagawin.

Gamitin ang mga link sa pahinang ito para matutunan ang tungkol sa mga posibleng emergency na maaaring mangyari sa iyong tinitirahan at ang gma naaangkop na paraan ng pagtugon sa mga ito. Kapag nalalaman mo ang iyong gagawin, makakapagplano ka nang maaga kasama ang iyong sambahay para maging handa. Ang mga link na ito ay nagbibigay din ng impormasyon tungkol sa kung paanong magagawang protektahan ang iyong sambahay at paano makababangon pagkalipas ng sakuna.

Bago ang isang sakuna, alamin kung paanong malalaman na may paparating na mapanganib na kaganapan. Familiarize yourself with the signs of events that come without warning and know the local advance alerts and warnings and how you will receive them. Ang pagkakaalam tungkol sa mga lokal na planong pang-emergency para sa pagsisilungan at paglilikasan at mga lokal na kontak sa emergency ay makatutulong sa iyo na buuhin ang iyong planong pangsambahayan at makatutulong din sa iyo sa isang krisis.

Ang matuto kung ano ang gagawin sa magkakaibang sitwasyon at pagbuo at pagpapasadya sa iyong mga plano para sa mga lokal na panganib, mga lokasyon na madalas puntahan ng mga miyembro ng sambahayan, at mga partikular na pangangailangan ng mga kasambahay, kabilang na ang mga alagang hayop, ay makatutulong na mabawasan ang epekto ng mga sakuna at maaaring makaligtas pa ng mga buhay at makapigil ng mga pinsala.

Last updated: 04/25/2013 - 02:44 PM