Main Content

Bumuo ng Kit

Pamilya ng bumubuo ng supply kit para sa sakuna

Bumuo ng Kit

Kopya ng Nilalaman:

Ang supply kit para sa sakuna ay simpleng pinagsama-samang mga pangunahing kagamitan na maaaring kailanganin ng iyong sambahay sa pagkakataong may emergency.

Subukang buuhin ang iyong kit nang maaga para sa mga emergency.Maaaring kailanganin mong lumikas nang biglaan at magdala ng mga importanteng bagay.Marahil ay hindi ka magkakaroon ng oras para maghanap o mamili ng mga supply na kakailanganin mo.

Marahil ay kakailanganin mong umasa sa sarili para mabuhay pagkatapos ng isang emergency.Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng sarili mong pagkain, tubig at iba pang supply na sapat ang bilang para tumagal ng 72 oras man lang.Ang mga lokal na opisyal at mga relief worker ay pupunta sa pinangyarihan ng sakuna ngunit hindi agad-agad maaabot ang lahat ng tao.Maaring makatanggap ka ng tulong sa loob ng ilang oras o maaaring abutin ito ng ilang araw.

Dagdag pa rito, ang mga pangunahing serbisyo tulad ng kuryente, gas, tubig, pagkuha ng maruming tubig (sewage) at telepono ay maaaring maputol nang ilang araw o aabot ng isang linggo, o mas matagal pa.Dapat na maglaman ang iyong supply kit ng mga bagay na makatutulong sa iyo na makaagapay sa itatagal ng mga pagkakaputol na ito.