Main Content

Mga Pag-iisipan…

Habang ikaw ay naghahanda, ipasadya ang iyong mga plano sa mga partikular na pangangailangan at tungkulin ninyo sa araw-araw.Karamihan o lahat ng indibidwal ay kapwa may mga personal na pangangailangan pati na mga pinagkukunan para makatulong sa ibang tao.Ikaw at ang iyong sambahay at iba pang taong iyong tinutulungan o inaasahang tutulong, ay dapat na magtulungan.

Bilang bahagi ng iyong pagpapasadya ng mga plano, isaisip ang pakikipagtulungan sa ibang tao o lumikha ng network ng mga kapitbahay, kamag-anak, kaibigan at katrabaho na tutulong sa isa't-isa sa isang emergency.Talakayin ang inyong mga pangangailangan at tungkulin at kung paanong makatutulong sa isa't-isa ang mga taong kabilang sa network pagdating sa komunikasyon, pangangalaga ng mga bata, mga alagang hayop, o mga partikular na pangangailangan tulad ng matitibay na kagamitang medikal.Lumikha ng sariling personal na network para sa mga partikular na bagay na nangangailangan ka ng tulong.

Mga bagay na Dapat Isaisip

Dapat isaisip ng mga sambahayan/indibidwal na ipasadya ang kani-kanilang mga plano para sa pansariing pangangailangan at tungkulin batay sa mga paraan ng komunikasyon, uri ng sinisilungan at paraan ng transportasyon na kanilang magagamit.Kabilang sa iba pang bagay na dapat isaisip ang:

 • magkakaibang edad ng mga miyembro
 • mga tungkulin sa pagtulong sa ibang tao
 • mga lokasyong malimit puntahan
 • mga pangangailangan sa pagkain
 • mga pangangailangang medikal kasama na ang mga nireseta at kagamitan
 • mga kapansanan o paggamit at paggana kasama na ang mga aparato at kagamitan
 • mga wika
 • mga konsiderasyong pangkultura at pangrelihiyon
 • mga alaga o pag-aalaga sa mga hayop

Examples

Sa pagpaplano para sa mga emergency, lahat ng indibidwal na pagkakaiba-ibang ito ay ginagawang importante para sa bawat sambahayan at bawat indibidwal na pag-isipan ang mga pangangailangan nila sa kani-kanilang mga plano at supply.Kasama sa ilang halimbawa ng mga pag-iisipan para mapasadya ang iyong plano at supply ang:

 • Dapat ay nauunawaan ng mga sambahayan na may kabataan ang mga plano ng paaralan at kung saan mananatili ang mga bata kung kinakailangang magsilong sa ibang lugar ang mga matatanda ng sambahayan hanggang sa lumipas ang kasalukuyang panganib.
 • Dapat tiyakin ng mga mga indibidwal na may kapansanan sa pandinig o hirap sa pagdinig na makatatanggap sila ng mga alerto at babala ng emergency sa paraang kanilang magagamit.
 • Ang mga indibidwal na nangangailangan ng magagamit na transportasyon ay dapat makipag-ugnayan sa kanilang lokal na serbisyo para sa may kapansanan para makagawa ng planong pang-emergency.
 • Ang mga taong nagsasalita ng mga wikang naiiba sa English ay maaaring mangailangan na humanap ng mga mapagkukunan ng alerto at babala at impormasyon tungkol sa mga planong pangkomunidad na nasa ibang wika.
 • Dapat ay nalalaman ng mga taong walang sasakyan ang mga lokal na plano para sa pampublikong sasakyan at marahil ay mangangailangang gumawa ng mga kasunduan para sa trnsportasyon mula sa lokal na pamahalaan, mga organisasyon o iba pa.
 • Dapat ay magplano ang mga sambahayang may mga sanggol para sa pagkain at supply para sa mga sanggol at nagpapasusong ina.
 • Ang mga taong may pangangailangan par as apagkain ay dapat na may sapat na supply ng pagkaing pang-emergency na tutugon sa kani-kanilang mga pangangailangan.
 • Ang mga taong may pangangailangan sa gamot ay dapat na mag-imbak ng sapat na supply, at kopya ng kanilang mga reseta.
 • Ang mga taong may mga hayop na nagsisilbi ay dapat makipagtulungan sa tgapangasiwa ng emergency para matiyak na ang kani-kanilang mga nagsisilbing aso ay matatanggap papasok sa mga shelter sa panahong may emergency (ayon sa hinihingi ng batas) at dapat na isama sa kanilang mga planadong kit ang pagkain at iba pang supply para sa kanilang mga nagsisilbing hayop.
 • Ang mga taong nangangailangan ng kuryente para sa mga aparatong medikal o iba pang kagamitang pangtulong ay dapat isaisip kung paanong mapapanatili ang paggamit sa kani-kanilang mga aparato kung mawawalan ng kuryente.Mag-ingat ng mga sobrang baterya par asa maliliit na aparato (mga hearing aid, cell phone bialng halimbawa) at pag-isipang kumuha at matutong gumamit ng generator para sa tahanan at pagbitbit ng charger kapag wala sa tahanan, lalo na kung makasasama sa kalusugan o kaligtasan ang pagkawala ng kuryente.

Last updated: 04/05/2013 - 01:54 PM