Tagtuyot

Hitsura ng putik, na naluto at nagbibitak sa init

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda at sabihan ang iba tungkol dito!

Mangakong Maghahanda

Halos bawat bahagi ng ating bansa ay nakararanas ng panahong kakaunti ang ulan.Kung magpaplano tayo para sa tagtuyot, sa gayon ay mapapakinabangan natin ang benepisyo ng normal o mauulan na taon at hindi maaabutang hindi handa sa mga taon na tagtuyot.

Last updated: 03/28/2013 - 08:24 AM