Main Content

Mga Daan para sa Paglikas

Close up image of an exit sign

Gumuhit ng floor plan ng iyong tahanan.Gumamit ng blangkong papel para sa bawat palapag.Gumuhit ng dalawang ruta ng paglikas mula sa bawat kuwarto.Tiyakin na nauunawaan ng mga bata ang mga ginuhit.Magsabit ng kopya ng mga ginuhit na kapantay ng mata sa kuwarto ng bawat bata.

Kung ang iyong tahanan ay mas mataas ang nibel kaysa sa lupa, magplanong gumamit ng hagdan para lumikas mula sa itaas na palapag.Tiyakin na ang lahat ng iyong kasambahay ay nakakaalam at komportable sa paggamit ng mga produktong ito.

Saan Magkikita

Magtakda ng lugar na pagtitipunan sa pagkakataong may emergency.Itala ang mga lokasyon.

Nasaan ka...Saan magkikita...
Malapit sa tahananSa poste ng telepono ng kapitbahay
Sa labas ng apektadong lugarSa parking lot ng grocery

 

Last updated: 04/05/2013 - 01:06 PM