Mga Pagbabaha

Tumataas na pagbabaha sa isang pook ng magkakapitbahay

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda at sabihan ang iba tungkol dito!

Mangakong Maghahanda

Ang mga pagbaha ay isa sa mga pinakakaraniwang panganib sa Estados Unidos, gayunpaman, hindi lahat ng pagbabaha ay pareho. Ang ilang pagbabaha ay unti-unting lumalaki, habang ang ilan tulad ng mga flash flood, ay nabubuo sa loob lang ng ilang minuto kahit wala pang nakikitang palatandaan ng ulan. Dagdag pa rito, maaaring lokal lamang ang pagbabaha, na nakakaapekto sa lipunan o komunidad, o isang napakalaki, na naaapektuhan ang mga buong basin ng ilog at maraming estado.

Ang mga flash flood ay maaaring mangyari sa loob lang ng ilang minuto o oras ng pag-uulan, pagkasira ng dam o levee, o biglaang pagpakawala ng tubig na napipigilan ng nagbarang yelo. Ang mga flash flood ay kadalasang may mapanganib na buhos ng rumaragasang tubig na may dalang mga bato, putik at iba pang debris. Ang pagbabaha sa kalatagan, na pinakakaraniwang uri ng pagbabaha ay kadalasang nagaganap kapag ang mga daluyan ng tubig tulad ng mga ilog o batis ay umaapaw dahil sa tubig ulan o posibleng pagkakasira ng pilapil (levee) at nagdudulot ng pagbabaha sa mga nakapaligid na lugar. Maaari rin itong mangyari kapag ang tubig ulan o natunaw na yelo ay humigit sa kapasidad ng mga tubo sa ilalim ng lupa, o kapasidad ng mga daluyan ng tubig sa lansangan na idinisenyo para maghatid ng tubig papalabas ng mga lugar sa lungsod.

Maging mapagmatiyag para sa mga panganib ng pagbabaha kahit saan ka pa naninirahan o nagtatrabaho, lalo na kung nasa mababa kayong lugar, malapit sa tubig, nasa likuran ng pilapil o nasa dadaluyan ng tubig mula sa dam. Maging ang maliliit na batis, maliliit na ilog, alkantarilya, mga tuyong streambed o mababang lupa na tila walang panganib ay maaaring magbaha.

Last updated: 03/29/2013 - 11:37 AM