Mga Sanggol at Maliliit na Bata

A young couple with an infant.

Tandaan ang mga kakaibang pangangailangan ng mga miyembro ng iyong pamilya kapag binubuo ang iyong emergency supply kit at planong pang-emergency ng pamilya.

Para sa Sanggol:

  • Formula
  • Mga Diaper
  • Mga Bote
  • Powdered na gatas
  • Mga gamot
  • Basang towelette (wipes)
  • Ointment para sa diaper rash

Subukang bumuo ng planong pang-emergency para sa iyong mga anak. Tipunin ang mga miyembro ng iyong pamilya para sa maikling pagpupulong, marahil para magmeryenda ng pizza o bago manood ng paboritong pelikula.

Pag-usapan ang mga katanungang nasa Family Emergency Plan (FEP) at bumuo ng lista ng mga solusyon ng iyong pamilya.Humanap ng marami pang impormasyon sa pagpaplano sa www.ready.gov/kids.

Para sa marami pang impormasyon sa kung paanong magpaplano para sa mga sanggol at bata para sa isang emergency, bumisita sa California Department of Public Health.

Last updated: 02/28/2014 - 03:31 PM