Main Content

Mga Lokasyong Pinaglalagyan ng Kit

Emergency Supply Kit

Dahil hindi mo malalaman kung saan ka maaaring naroroon kapag may emergency na maganap, maghanda ng supply para sa tahanan, trabaho, at mga sasakyan.

Tahanan

Ang iyong supply kit para sa sakuna ay dapat na naglalaman ng kinakailangang pagkain, tubig, at supply na tatagal nang tatlong araw man lang.

Itago ang kit na ito sa takdang lugar at gawin itong nakahanda sakaling kailanganin mong mabilis na lisanin ang iyong tahanan.Tiyakin na nalalaman ng lahat na miyembro ng sambahayan kung saan ito nakalagay.

Dagdag pa rito, marahil ay pag-isipan mong magkaroon ng supply para sa pananatili sa bahay nang hanggang dalawang linggo.

Kumuha ng mas maraming impormasyon sa pagbuo ng supply kit para sa sakuna.

Kailangan mong maging handa na sumilong sa pinagtatrabahuhan nang 24 oras man lang.Tiyakin na mayroon kang pagkain at tubig at iba pang importanteng bagay tulad ng gamot sa iyong kit.Gayundin, tiyakin na mayroon kang sapatos sa pinagtatrabahuhan na komportableng ilakad sakaling kailangang lumikas at malayo ang lalakarin.

Kailangan na nasa iisang lalagyan din ang iyong kit at nakahanda para sa “grab and go”(damputin at lumakad na) sakaling ilikas ka mula sa iyong pinagtatrabahuhan.

Kumuha ng mas maraming impormasyon sa pagbuo ng supply kit para sa sakuna para sa pinagtatrabahuhan.

Sasakyan

Sakaling hindi mo maalis sa kinaroroonan ang iyong sasakyan, mag-ingat ng kit ng pang-emergency na supply sa iyong kotse.Ang kit na ito ay dapat na may kasamang:

 • Jumper cable
 • Mga flashlight at reserbang baterya
 • First aid kit at kinakailangang gamot sakaling hindi ka makakauwi nang matagal
 • Mga pagkaing nagtataglay ng protina tulad ng mani at mga energy bar; de-latang prutas at nabibitbit na abre-lata
 • Tubig para sa bawat tao at alagang hayop na nasa iyong kotse
 • AM/FM radio na mapapakinggan para sa mga ulat sa lagay ng trapiko at mga mensaheng pang-emergency
 • Cat litter o buhangin para sa mas magandang kapit ng gulong
 • Pala
 • Pangkayod ng yelo
 • Mainit na damit, guwantes, sombrero, matibay na bota, jacket at reserbang pamalit ng damit
 • Mga kumot o sleeping bag

Pag-isipan din ang:

 • Isang cell phone na puno ang baterya at pang-charge ng baterya
 • Mga flare o reflective triangle
 • Formula at diaper ng sanggol kung mayroon kang maliit na anak

Maging handa para sa isang emergency sa pamamagitan ng pananatiling puno ang tangke ng gasolina ng iyong sasakyan at kung ikaw ay hindi makaalis, maging ligtas at manatili sa loob ng iyong kotse, paganahin ang hazard light, tumawag para humingi ng tulong at maghintay na dumating ito.

Last updated: 02/28/2014 - 04:53 PM