Mga Natural na Sakuna

Ang mga natural na sakuna tulad ng baha, sunog, lindol, ipuipo at windstorm ay nakakaapekto sa libu-libong tao bawat taon. Dapat na nalalaman mo kung ano ang mga panganib para sa iyo at maghanda para protektahan ang iyong sarili, iyong pamilya at komunidad.

Ang pagkilala sa napipintong panganib at pagkaalam sa gagawin para protektahan ang iyong sarili at iyong pamilya, ay makatutulong sa iyo na gumawa ng mga mabisang hakbang para makapaghanda nang maaga at makatulong sa pagbangon pagkalipas ng pangyayari.

Ang ilan sa mgabagay na iyong magagawa para makapaghanda laban sa hindi inaasahan, tulad ng pagbuo ng isang supply kit at pagbuo ng pampamilyang plano para sa emergency, ay pareho para sa lahat ng uri ng panganib. Gayunman, ang bawat emergency ay kakaiba at kapag nalalaman ang gagawin para sa bawat isa ay makakaapekto sa mga partikular na desisyon at paghahanda na iyong gagawin. Sa pamamagitan ng pag-alam sa mga partikular na panganib na ito, inihahanda mo ang iyong sarili na tumugon sa harap ng isang emergency.

Last updated: 04/26/2013 - 10:41 AM