Main Content

Magplano para sa iyong Mga Panganib

Be prepared for disaster by heeding official warnings

May mga pagkilos na dapat isagawa bago, habang at pagkatapos ng isang event na kakaiba para sa bawat panganib.Kilalanin ang mga panganib na nangyari o maaaring mangyari sa inyong lugar at magplano ng kakaibang pagkilos para sa bawat isa.  Makatutulong ang mga lokal na tanggapan sa pangangasiwa ng emergency na tukuyin ang mga panganib sa inyong lugar at ibalangkas ang mga lokal na plano at rekomendasyon para sa bawat isa.Ibahagi sa mga kapamilya ang impormasyong partikular sa panganib at isama ang mahahalagang babasahin sa planong pangsakuna ng iyong pamilya

Alamin mula sa lokal na tanggapan sa pangangasiwa ng emergency kung paano kayong maaabisuhan para sa bawat uri ng sakuna, kapwa natural at gawa ng tao.Dapat mo rin alamin ang tungkol sa mga sistema sa pag-alerto at babala para sa pinagtatrabahuhan, paaralan at iba pang lokasyon.Nagkakaiba ang mga paraan ng pagkuha ng iyong atensiyon sa bawat komunidad.Isang karaniwang paraan ay pagbrodkast sa pamamagitan ng radyo at TV.Maaaring makarinig ka ng natatanging sirena, o makatanggap ng tawag sa telepono, o sa madalang na pangyayari, maaaring mag-door-to-door ang mga boluntaryo at emergency worker

Kumuha ng marami pang impormasyon tungkol sa Mga Sistema at Signal na Pangbabala.

Batay sa kalikasan ng emergency at iyong sitwasyon, ang isa sa mga importanteng desisyon ay kung mananatili ka sa iyong kinaroroonan o kung lilikas.Dapat na nauunawaan mo at pagplanuhan mo ang parehong posibilidad.Alamin ang marami pa tungkol sa Paglikas at Pananatili sa Kinaroroonan.

Alamin ang marami pa tungkol sa mga partikular na uri ng panganib, kasama na ang mga sakunang pangkalikasan, mga panganib na pang-teknolohiya at aksidente, at mga panganib ng terorista

Last updated: 02/28/2014 - 02:44 PM