Mga Opsiyon para sa Proteksiyon

Batay sa iyong sitwasyon at kalikasan ng emergency at iyong sitwasyon, ang unang importanteng desisyon ay kung mananatili ka sa iyong kinaroroonan o kung lilikas.Dapat na nauunawaan mo at pagplanuhan mo ang parehong posibilidad.Gamitin ang sentido-kumon at nakahandang impormasyon, kasama na ang iyong natututunan dito, para matukoy kung may agarang panganib.Sa anumang emergency, maaaring o maaaring hindi agad makapagbigay ang mga lokal na kinauukulan ng impormasyon tungkol sa nangyayari at kung ano ang iyong dapat gawin. Gayunpaman, dapat ay manood ka ng TV, makinig sa radyo o tumingin nang madalas sa Internet para sa impormasyon o opisyal na tagubilin kapag inilabas ang mga ito.  Karagdagang impormasyon sa pananatili sa lugar.

PANG-EMERGENCY NA IMPORMASYON

Alamin kung anu-anong sakuna, kapwa natural at gawa ng tao, ang malamang na tumama sa inyong lugar at kung paano kang maaabisuhan.Nagkakaiba ang mga paraan ng pagkuha ng iyong atensiyon sa bawat komunidad.Isang karaniwang paraan ay pagbrodkast sa pamamagitan ng mga pang-emergency na radyo at TV.Maaaring makarinig ka ng natatanging sirena, o makatanggap ng tawag sa telepono, o maaaring mag-door-to-door ang mga boluntaryo at emergency worker.

MGA PLANONG PANG-EMERGENCY

Marahil ay nanaisin mong magtanong tungkol sa mga planong pang- emergency sa mga lugar na malimit puntahan ng iyong pamilya:trabahodaycare at paaralan.Kung walang handang plano, pag-isipang magboluntaryo para makatulong sa pagbuo ng isa.Kausapin ang iyong mga kapitbahay tungkol sa kung paano kayong makapagtutulungan kapag may emergency.Magiging mas handa kang muling pagsama-samahin ang iyong pamilya at mga mahal sa buhay sa pagkakataong may emergency kung magplano at makipag-usap ka sa iba nang maaga.Magbasa pa: Paaralan at Pinagtatrabahuhan.

Last updated: 12/13/2013 - 04:49 PM