Main Content

Pagbangon mula sa Sakuna

Larawan ng banner na "Mobile Disaster Recovery Center" ng FEMA na nakasabit sa isang support site ng FEMA (matatagpuan ang larawan sa Ang pagbangon mula sa isang sakuna ay karaniwang mabagal na proseso.Kaligtasan ang pangunahing problema, maging ang mga kapakanang mental at pisikal.kung may tulong na makukuha, ang kaalaman kung paanong magagamit ito ay nakapagpapabilis at nagpapadali sa proseso.Ang seksiyon na ito ay nagbibigay ng ilang pangkalahatang payo ng mga hakbang na gagawin para simulang maibalik sa normal ang iyong tahanan, iyong komunidad, at iyong buhay.