Matinding Lagay ng Panahon

solar flare sa kalawakan

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda at sabihan ang iba tungkol dito!

Mangakong Maghahanda

Ang katagang "space weather" ay tumutukoy sa iba't-ibang kondisyon sa araw at sa kalawakan na maaaring makaimpluwensiya sa pagganap ng teknolohiyang ginagamit natin sa Mundo.

Ang matinding lagay ng panahon sa kalawakan ay maaaring makapagdulot ng pinsala sa mahahalagang imprastraktura – lalo na sa grid ng kuryente – at nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagiging handa.

Last updated: 04/01/2013 - 03:01 PM