Main Content

Mga Panganib ng Terorismo

National Terrorism Advisory System (NTAS) No Active Alerts - www.dhs.gov/alerts

Sa kahabaan ng kasaysayan ng tao, nagkaroon ng maraming banta sa seguridad ng mga bansa.Ang mga bantang ito ay nagdala ng malalaking pagkawala ng buhay, pagkasira ng mga ari-arian, malawakang sakit at pinsala, pagkakatanggal ng malalaking bilang ng mga tao mula sa kani-kanilang mga tahanan at nakapanlulumong pagkalugi ng ekonomiya.

Ang mga kamakailang pag-usad ng teknolohiya at nagpapatuloy na kaguluhang pulitika ay mga bahagi ng nadaragdagang panganib para sa seguridad ng bansa.

Alamin kung anu-anong pagkilos ang isasama sa iyong planong pangsakuna ng pamilya para maghanda para sa at tumugon sa mga panganib ng terorismo.

Last updated: 03/28/2013 - 02:14 PM