Mga Ipuipo

Isang imbudong ulap ng ipuipo

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda at sabihan ang iba tungkol dito!

Mangakong Maghahanda

Mga ipuipo ang pinakamararahas na bagyo ng kalikasan. Nagbubuhat sa malalakas na thunderstorm, nakapagdudulot ang mga ipuipo ng kamatayan at pagkasira ng mga pook sa loob lang ng ilang segundo. Ang ipuipo ay lumilitaw bilang umiikot na ulap na hugis imbudo umaabot sa lupa mula sa isang thunderstorm at may umiikot na hanging umaabot ng 300 milya kada oras. Ang mga dinaanang nasira ay maaaring humigit sa isang milya kalapad at 50 milya kahaba. Ang bawat estado ay may posibilidad na malagay sa ganitong panganib. Ang ilang ipuipo ay kitang-kita, samantalang ang iba naman ay natatakpan ng ulan o mabababang ulap. Paminsan-minsan, napakabilis na nabubuo ang mga ipuipo kaya iilan lang, kung mayroon man, ang maagang babala na naibibigay. Bago tumama ang isang ipuipo, maaaring mawala ang tumatakbong hangin at maging napakakalma nito. Ang nag-uulap na debris (kalat) ay nakakatukoy sa lokasyon ng isang ipuipo kahit pa hindi nakikit aang imbudo. Ang mga ipuipo ay kadalasang nagaganap sa ulihang bahagi ng isang thunderstorm. Hindi kakaiba ang makakita ng malinaw, at naaarawang alapaap sa likuran ng ipuipo.

Last updated: 04/02/2013 - 12:06 PM