Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Ou ta dwe genyen omwen yon telefòn fiks tradisyonèl, paske telefòn san fil oswa telefòn selilè kapab pa fonksyone nan yon ijans.

Piblikasyon

Moun ak Fanmi | Biznis

Kòmann Piblikasyon

Email this page to a friend - link  Imèl ba yon Zanmi.
Moun oswa òganizasyon ki ta renmen kòmande kopi enprime piblikasyon Ready yo kapab fè sa depi yo rele 1-800-BE-READY. Ou kapab fè demann plizyè kopi tou depi ou rele Depo FEMA nan 1-800-480-2520

Telechajman Piblikasyon

Depatman Sekirite Teritwa Etazini mete disponib fichye pou piblikasyon Kanpay Ready pou piblik la telechaje gratis. Kidonk, òganizasyon yo kapab repwodui dokiman sa yo ak ede nou simaye enfòmasyon enpòtan sa yo.

Re-enprime Kondisyon Itilizasyon

Lè w ap repwodui piblikasyon an, ou dakò pou sa ki anba la a:

 1. Ou p ap chanje kontni, foto, imaj, ak chif yo nan okenn fason ki depase limit nou otorize pou adaptasyon endividyèl.
 2. Ou pa ta dwe itilize oswa prezante dokiman yo nan okenn mannyè ki ta sijere Depatman Sekirite Enteryè oswa Gouvènman Etazini apwouve pwodui oswa sèvis konpayi ou.

Si ou genyen nenpòt kòmantè oswa enkyetid sou akò sa a, tanpri kontakte Biwo Afè Piblik FEMA nan nimewo 202-646-4600.


Piblikasyon pou Moun Apa ak pou Fanmi

 • Plan-Dijans pou Fanmi (FEP) Lèt US - 8.5" x 11"
  Se yon dokiman an koulè ki enprime an diplèks. Fòma PDF - 522 Kb
  Adobe Acrobat Nesesè, 522 Kb  Adobe Acrobat PDF - Vèsyon pou Enpresyon
  Adobe Acrobat Nesesè, 397 Kb  Vèsyon Microsoft Excel
 • "Preparasyon Fè Sans.. Prepare ou Kounye a." Tiliv an Twa Volè
  Se yon tiliv an koulè ki enprime an diplèks, epi ki genyen twa volè. Fòma PDF format - 989 Kb
  Acrobat Reader Nesesè, 989 Kb  Adobe Acrobat PDF
 • Lis Pwovizyon pou Ijans
  Telechajman sa a se yon tiliv an koulè, ki enprime an diplèks epi ki genyen twa volè. Fòma PDF - 239 Kb
  Acrobat Reader Nesesè, 239 Kb  Adobe Acrobat PDF
  Vèsyon Text, 4 Kb  Vèsyon Text
 • Tiliv an Kat Volè "Ameriken Aje"
  Se yon tiliv an koulè, ki enprime an diplèks epi ki genyen kat volè. Fòma PDF - 212 Kb
  Acrobat Reader Nesesè, 212 Kb  Adobe Acrobat PDF
  Vèsyon Text, 14 Kb  Vèsyon Text
 • Tiliv an Kat Volè "Andikap ak Bezwen Espesyal"
  Se yon tiliv an koulè, ki enprime an diplèks epi ki genyen kat volè. Fòma PDF - 331Kb
  Acrobat Reader Nesesè, 331Kb  Adobe Acrobat PDF
  Vèsyon Tèks, 14 Kb  Vèsyon Tèks
 • Tiliv an Twa Volè "Enfòmasyon pou Moun ki gen Bèt kay" Trifold Brochure
  Se yon liv an koulè, ki enprime an diplèks, epi ki genyen twa volè. Fòma PDF - 2 Mb
  Acrobat Reader Nesesè, 2 Mb  Adobe Acrobat PDF
  Vèsyon Tèks, 14 Kb  Vèsyon Text

(retounen anwo)

Piblikasyon pou Biznis

 • "Tout Biznis Ta Dwe Genyen Yon Plan." Tiliv an Kat Volè
  Telechajman sa a se yon dokiman ki enprime an diplèks, ki gen 4 koulè ak kat volè. Fòma PDF - 269 Kb
  Acrobat Reader Nesesè, 269Kb  Adobe Acrobat PDF

(retounen anwo)