Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Aksè nan enfòmasyon sou preparasyon pou ijans nan sit wèb gouvènman vil, konte ak/oswa eta kote w ap viv la pou jwenn nimewo telefòn ak adrès enpòtan.

Menas Byolojik

Sentòm ak Ijyèn

Sentòm

Si yon manm fanmi ap devlope nenpòt nan sentòm ki endike anba a, separe li avèk lòt moun ki nan fanmi an si li posib, fè pratik bon ijyèn ak pwòpte pou evite mikwòb yo gaye, epi chèche konsèy medikal.

 • Yon tanperati ki pi plis pase 100 degre
 • Noze ak vomisman
 • Lestomak fèmal
 • Dyare
 • Figi pal oswa wouj
 • Maltèt
 • Tous
 • Zòrèy fèmal
 • Dechaj epè nan nen
 • Gòj fèmal
 • Po vin wouj oswa enfeksyon po
 • Zye wouj oswa azoumounou
 • Pèt apeti
 • Pèt enèji oswa diminisyon nan aktivite

Ijyèn

Si yon malad, ou ta dwe fè pratik bon ijyèn ak pwòpte pou evite gaye mikwòb yo.

 • Lave men ou avèk savon ak dlo souvan.
 • Pa pataje manje oswa istansil.
 • Kouvri nen ou ak bouch ou lè w ap touse oswa lè w ap etènye.
 • Anvizaje fè moun malad la mete yon mask figi pou evite gaye mikwòb yo.
 • Fè plan pou divilge enfòmasyon ki asosye ak sante ba lòt moun, sitou moun ki kapab bezwen èd pou konprann sitiyasyon an ak ki mezi espesifik ki pou pran.