Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Aksè nan enfòmasyon sou preparasyon pou ijans nan sit wèb gouvènman vil, konte ak/oswa eta kote w ap viv la pou jwenn nimewo telefòn ak adrès enpòtan.

Menas Byolojik

Si Genyen yon Menas Byolojik

Si ou vin konnen genyen yon devèsman iregilye ak sispèk yon sibstans enkoni toupre a, pwoteje tèt ou p ap yon deranjman pou ou. Prepare ou pou aji prese-prese pou pwoteje nen ou, bouch ou, zye ou ak blesi ki sou po ou.

  • Kouvri bouch ou ak nen ou avèk kouch twal ki kapab filtre lè a men toujou pèmèt ou respire. Pami egzanp yo, genyen de (2) a twa (3) kouch koton tankou tichòt, mouchwa oswa sèvyèt. Sinon, plizyè kouch twal oswa sèvyèt papye kapab ede ou.
  • Lave avèk savon ak dlo.
  • Kontakte otorite yo.

Kouvri Nen ak Bouch Ou

Prepare ou pou aji prese-prese avèk sa ou genyen nan men ou pou pwoteje nen ou, bouch ou, zye ou ak blesi ki sou po ou. Nenpòt bagay ki byen ajiste sou nen ou ak bouch ou, tankou nenpòt materyèl an koton ki byen tise-sere, kapab ede filtre kontaminan ki nan yon ijans. Li trè enpòtan pou pifò lè ou respire pase nan mask la oswa nan twal la, pa akote li. Fè kèlkeswa sa ou kapab pou fè tout sa ki posib pou timoun yo. Genyen tou divès kalite mask ki disponib fasilman nan kenkayri ki klase selon gwosè yon patikil yo kapab filtre nan yon anviwònman endistriyèl. Mask figi ki fèt ak rad senp kapab filtre "pousyè" oswa mikwòb ki vini nan van ou kapab respire nan kò ou, men yo p ap pètèt pwoteje ou kont gaz chimik. Epoutan, yon bagay ki sou nen ak bouch ou nan yon ijans pi bon pase anyen.

Antibyotik

Alòske antibyotik yo se souvan yon tretman apwopriye pou maladi ki asosye avèk zam byolojik, medikaman espesifik la dwe apwopriye ak maladi a pou li kapab efikas. Pa egzanp, yon antibyotik kapab apwopriye pou trete ou lè ou ekspoze nan antraks, men antibyotik la kapab pa apwopriye pou trete lavaryòl. Tout antibyotik yo kapab lakòz efè segondè ak reyaksyon grav tou. Fè plan pou pale avèk founisè swen medikal ou davanskonsènan sa ki bon pou fanmi ou.

Itilize Bon Sans Ou

Nan moman yo deklare yon ijans byolojik, si yon manm fanmi vin malad, li enpòtan pou vijilan. Men pa sipoze ou ta dwe ale nan yon sal-dijans lopital oswa nenpòt maladi se rezilta atak byolojik la. Sentòm anpil maladi komen kapab parèt anmenmtan. Pran tèt ou, fè pratik bon ijyèn ak pwòprete pou evite mikwòb yo gaye, epi pou chèche konsèy medikal.

  • Rete an sante. Manje byen. Repoze ou byen.
  • Itilize bon sans ou pou detèmine si genyen yon danje imedyat.
  • Lave men ou avèk savon ak dlo souvan.
  • Nan yon ijans byolojik ki deklare oswa nan yon epidemi k ap devlope, kapab genyen rezon pou rete lwen foul moun kote lòt moun yo kapab enfekte.
  • Kapab genyen moman lè ou ta vle anvizaje mete yon mask figi pou pa kite mikwòb yo gaye anpil, oswa pou pa pran kontak avèk mikwòb kontajye si lòt moun bòkote ou yo ta malad.