Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Kèlkeswa fason yon siklòn rive, règ pou pwoteje tèt ou se règ ki senp: fè sòl la vin pi wo epi rete lwen dlo inondasyon.

Blakawout

Pi gwo blakawout nan istwa Etazini te rive nan dat 14 out 2003, lè te genyen apeprè 50 milyon moun ki pa t gen kouran elektrik. Kapab genyen blakawout nenpòt kilè, epitou pou nenpòt moun, kidonk li enpòtan pou prepare.

Etap 1: Jwenn yon Twous

Jwenn yon Twous Pwovizyon pou Ijans, ki genyen ladan atik tankou manje ki p ap gate, dlo, ak yon radyo ki fonksyone avèk pil oswa avèk manivèl, flach ak pil siplemantè.

Etap 2: Fè yon Plan

Prepare Fanmi Ou

 • Fè yon Plan-Dijans pou Fanmi Ou. Fanmi ou kapab pa ansanm lè genyen yon katastwòf, kidonk li enpòtan pou konnen kijan youn ap kontakte lòt, kijan n ap tounen ansanm ak sa w ap fè sizoka genyen yon ijans.
 • Plan mete kote fanmi ou ap reyini, nan ak deyò katye imedyat ou.
 • Li kapab pi fasil pou fè yon apèl entè-iben pase pou rele nan vilaj la, kidonk yon kontak deyò vil la kapab nan yon pi bon pozisyon pou kominike avèk manm fanmi ki separe yo.
 • Ou kapab vle chèche enfòmasyon tou sou plan nan kote fanmi ou yo pase tan: travay, gadri ak lekòl. Si pa genyen plan, anvizaje sèvi kòm volontè pou kreye youn.
 • Asire ou konsidere bezwen espesifik manm fanmi ou
  • Fè travayè sosyal ak founisè sèvis gadri yo konnen plan ou.
  • Fè plan pou bèt kay ou.
  • Si ou itilize yon chèz woulant ki fonksyone avèk batri, sistèm sipò fonksyon vital oswa lòt ekipman ki depannde enèji, rele konpayi elektrik ou anvan genyen blakawout altène. Anpil konpayi sèvis piblik konsève yon lis ak yon kat jeyografik zòn kliyan ki depannde enèji pou sizoka yon ijans. Mande yo ki lòt mwayen ki disponib nan zòn ou. Kontakte depatman sèvis kliyan konpayi sèvis piblik zòn ou pou konnen si sèvis sa a disponib nan kominote ou.
 • Swiv yon klas Ekip Repons pou Ijans nan Kominote (CERT) nan Citizen Corps chapter ki nan zòn ou (nan lang Angle) Mete ou ajou avèk fòmasyon an.

Etap 3: Enfòme Ou

Prepare Lakay Ou

 • Plen resipyan plastik yo avèk dlo, epi kite apeprè yon pous espas andedan yo chak pou dlo konjle a ogmante. Mete resipyan yo nan frijidè oswa nan frizè. Dlo glase a oswa dlo konjle a ap fè manje a rete frèt pandan plizyè èdtan an si pa ta genyen kouran elektrik.
 • Si ou itilize medikaman ki bezwen refrijerasyon, ou kapab mete pifò medikaman yo nan yon frijidè ki fèmen pandan plizyè èdtan san pwoblèm. Si w pa sèten, tcheke avèk doktè oswa famasyen ou.
 • Sovgade fichye ak sistèm eksplwatasyon enfòmatik yo. Anvizaje achte batri siplemantè ak yon konvètisè elektrik si w ap itilize yon òdinatè pòtab.
 • Etenn tout òdinatè, ekran, enprimant, machin fotokopi, eskanè ak lòt aparèy elektrik lè ou p ap itilize yo.
 • Chèche jwenn yon milti-plòg pou ekipman elektwonik ou yo.
 • Si ou genyen yon tele-kòmann pòt garaj elektrik, chèche kote manyèl levye debreyaj la ye epi aprann fason pou opere li.
 • Si ou genyen yon telefòn lakay ou oswa nan travay ou ki fèt pou fonksyone avèk kouran elektrik (tankou yon telefòn san fil), fè plan pou yon kominikasyon altène, tankou yon konbine estanda, telefòn selilè, radyo oswa bipè.
 • Kite tank gaz vwati ou plen a omwen mwatye paske estasyon gaz yo depannde kouran elektrik pou fè ponp yo fonksyone.
 • Sonje ekipman tankou gichè otomatik (ATM) kapab pa fonksyone lè genyen yon blakawout, kidonk asire ou genyen lajan kach siplemantè lakay ou.
 • Konnen si w ap viv nan yon zòn ki genyen blakawout altène. Genyen blakawout altène lè yon konpayi kouran elektrik fèmen elektrisite a nan zòn ki chwazi pou fè epay enèji. Anjeneral, blakawout yo dire inèdtan, answit kouran an retounen epi konpayi a fèmen kouran an nan yon lòt zòn. Lopital, bilding wo ki sèvi pou kontwòl ayewopò yo, biwo lapolis, ak depatman ponpye pa konsène nan blakawout altène sa yo. Kapab genyen blakawout nenpòt kilè lajounen an epitou blakawout yo kapab afekte menm zòn nan plis pase yon fwa pa jou.
 • Chèche konnen kijan pou pwoteje manje pandan ak apre yon ijans lè ou ale nan: http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html (nan lang Angle)

Koute Ofisyèl lokal yo

Aprann kichòy sou plan-dijans gouvènman leta ak gouvènman lokal zòn ou te kreye. Nan nenpòt ijans, toujou koute enstriksyon ofisyèl jesyon ijans lokal yo bay. Anjeneral, blakawout altène yo rive lè genyen plis itilizasyon kouran elektrik, sitou pandan tan cho lè anpil moun ap itilize è-kondisyone pou yo rete fre. Konpayi kouran elektrik yo ap eseye bay yon avètisman lè yo fèmen kouran elektrik la nan yon zòn, men yo pa kapab toujou fè sa.

Pou jwenn lòt enfòmasyon sou fason pou fè plan ak pou prepare pou blakawout epitou sa pou fè pandan ak apre yon blakawout, ale nan sit wèb American Red Cross (nan lang Angle)