Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Nan yon sitiyasyon tan ki grav, si ou koute yon estasyon k ap bay nouvèl oswa Radyo Metewolojik NOAA sa ap ede ou toujou jwenn enfòmasyon sou sa pou fè.

Tranblemanntè

Yon tranblemanntè se yon sekous latè ki fèt toudenkou ak rapid, akòz dezagregasyon ak deplasman wòch ki anba tè. Alòske yo kwè tranblemanntè yo se yon fenomèn Lakòt Lwès, genyen kounye a 45 eta ak teritwa toupatou Ozetazini ki ant yon risk modere ak gwo risk pou tranblemanntè, avèk tou liy fay New Madrid nan Etazini Santral. Paske li enposib pou prevwa lè ap genyen yon tranblemanntè, li enpòtan pou oumenm ak fanmi ou prepare davans.

Etap 1: Jwenn yon Twous

Jwenn yon Twous Pwovizyon pou Ijans, ki genyen ladan atik tankou manje ki p ap gate, dlo, ak yon radyo ki fonksyone avèk pil oswa avèk manivèl, flach ak pil siplemantè. Ou kapab vle prepare yon twous pòtab epi konsève li nan vwati ou. Twous sa a ta dwe genyen:

 • Kopi medikaman sou preskripsyon ak ekipman medikal;
 • Atik pou kouche ak rad, tankou sak kouchaj ak zòrye;
 • Dlo nan boutèy, yon radyo ki fonksyone ak pil ak pil siplemantè, yon twous premye swen, yon flach;
 • kopi dokiman enpòtan: pèmi kondui, kat Sekirite Sosyal, prèv rezidans, kontra asirans, testaman, paye kay, batistè ak sètifika maryaj, dosye taks, elatriye.

Etap 2: Fè yon Plan

Prepare Fanmi Ou

 • Fè yon Plan-Dijans pou Fanmi Ou. Fanmi ou kapab pa ansanm lè genyen yon katastwòf, kidonk li enpòtan pou konnen kijan youn ap kontakte lòt, kijan n ap tounen ansanm ak sa w ap fè sizoka genyen yon ijans.
 • Plan mete kote fanmi ou ap reyini, nan ak deyò katye imedyat ou.
 • Li kapab pi fasil pou fè yon apèl entè-iben pase pou rele nan vilaj la, kidonk yon kontak deyò vil la kapab nan yon pi bon pozisyon pou kominike avèk manm fanmi ki separe yo.
 • Ou kapab vle chèche enfòmasyon tou sou plan nan kote fanmi ou yo pase tan: travay, gadri ak lekòl. Si pa genyen plan, anvizaje sèvi kòm volontè pou kreye youn.
 • Asire ou konsidere bezwen espesifik manm fanmi ou
  • Fè travayè sosyal ak founisè sèvis gadri yo konnen plan ou.
  • Fè plan pou bèt kay ou
 • Swiv yon klas Ekip Repons pou Ijans nan Kominote (CERT) nan Citizen Corps chapter ki nan zòn ou (nan lang Angle) Mete ou ajou avèk fòmasyon an.

Etap 3: Enfòme Ou

Prepare Lakay Ou

 • Tache etajè yo yon fason solid nan miray yo.
 • Mete objè ki gwo oswa lou yo nan etajè anba yo.
 • Estoke atik frajil yo tankou manje nan bibwon, vè, ak pòslèn nan plaka ba ki genyen seri.
 • Kwoke atik lou yo tankou foto ak miwa lwen kabann, kanape, ak nenpòt kote moun chita.
 • Tache aparèy ekleraj yo anlè.
 • Repare enstalasyon elektrik ki defektye yo ak koneksyon gaz ki gen fuit yo. Bagay sa yo reprezante risk posib pou dife.
 • Pwoteje yon aparèy chofaj dlo. Pou fè sa, byen tache li nan klou miray epi boulonnen li nan planche a.
 • Repare nenpòt fant ki fon nan plafon yo oswa nan fondasyon yo. Chèche konsèy espè si genyen siy enpèfeksyon nan konstwiksyon an.
 • Estoke èbisid, pestisid ak pwodui flamab yo solidman nan plaka ki fèmen avèk seri epi sou etajè anba yo.
 • Idantifye Kote ki pwoteje andedan ak deyò tankou anba mèb solid oswa kont yon miray andedan ki lwen ak kote vit ta kapab gaye toutotou fenèt yo, miwa, pòtre oswa kote bibliyotèk lou oswa lòt mèb lou ta kapab tonbe sou yo.
 • Chèche konnen kijan pou pwoteje manje pandan ak apre yon ijans lè ou ale nan: http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html (nan lang Angle)

Prepare Biznis Ou

QuakeSmart.org (nan lang Angle) ap montre ou kijan Minimizasyon kapab bon pou ou ak fason pou diminye risk ou yo nan twa (3) etap: Fasonn pou konprann Kisa Risk ye (nan lang Angle), Fason pou fè yon Plan (nan lang Angle) ak Fason pou Travay la Fèt (nan lang Angle). Chak etap menm genyen yon lis atik pou gide ou.

Koute Ofisyèl lokal yo

Aprann kichòy sou plan-dijans gouvènman leta ak gouvènman lokal zòn ou te kreye. Nan nenpòt ijans, toujou koute enstriksyon ofisyèl jesyon ijans lokal yo bay.

Pou jwenn lòt enfòmasyon sou fason pou planifye ak prepare pou tranblemanntè, epitou sa pou fè pandan ak apre yon tranblemanntè, vizite: Federal Emergency Management Agency (nan lang Angle), NOAA Watch (nan lang Angle) oswa American Red Cross (nan lang Angle).


Aprann kichòy sou The Great California ShakeOut. Visit http://www.shakeout.org/