Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Fè pratik egzèsis sovtaj pou tranblemanntè ak tònad lakay ou, nan lekòl, ak nan travay.

Desizyon pou Rete oswa pou Ale

« anvan

Lè W ap Deplase

Kapab genyen kondisyon kote w ap deside deplase, oswa kapab genyen sitiyasyon lè ou resevwa lòd pou deplase. Fè plan sou fason w ap rasanble fanmi ou epi prevwa kote ou prale. Chwazi plizyè kote pou ale nan diferan direksyon pou ou kapab genyen plizyè chwa nan yon ijans.

Kreye yon plan evakyasyon:

 • Planifye kote fanmi ou ap reyini, andedan ak deyò katye imedyat ou.
 • Si ou genyen yon vwati, kite yon mwatye tank gaz ladan toutan sizoka ou bezwen deplase.
 • Abitye ou avèk wout altène ak lòt mwayen transpò ki deyò zòn ou.
 • Si ou pa genyen yon vwati, planifye kijan ou prale si ou dwe fè sa.
 • Pran twous pwovizyon pou ijans ou sof si ou genyen rezon pou kwè li kontamine.
 • Klete pòt la dèyè ou.
 • Ale avèk bèt kay ou yo avèk ou, men ou dwe konprann se sèl bèt-gid yo aksepte nan abri piblik yo. Planifye kijan w ap pran swen bèt kay ou nan yon ijans.

Si gen bon tan:

 • Rele oswa imèl kontak "nan lòt eta" ki nan plan kominikasyon fanmi ou.
 • Fè yo konnen ou prale.
 • Si genyen domaj nan kay ou epi si ou jwenn enstwiksyon pou fè sa, fèmen dlo a, gaz la, ak kouran elektrik la anvan ou ale.
 • Kite yon nòt pou fè lòt moun yo konnen ou te ale ak koute ou prale a.
 • Tcheke avèk vwazen ki kapab bezwen yon woulib.