Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Si ou lakay ou pandan yon dife, ale nan kote deyò ou te deziyen anvan pou reyini an epi rete la. Pa janm retounen nan yon bilding ki pran dife.

Eksplozyon

Si Genyen yon Eksplozyon

 • Pran Refij kont biwo ou oswa yon tab ki solid.
 • Sòti nan bilding lan imedyatman.
 • Pa itilize asansè.
 • Tcheke pou danje dife ak lòt danje.
 • Pran twous pwovizyon pou ijans ou si gen bon tan.

Si Genyen yon Dife

 • Sòti nan bilding lan imedyatman.
 • Mache a kat-pat byen ba si genyen lafimen
 • Itilize yon rad mouye, si li posib pou kouvri nen ou ak bouch ou.
 • Itilize do men ou santi pati anlè, anba, ak mitan pòt ki fèmen yo.
 • Si pòt la pa cho, akokiye kò ou sou li epi louvri li dousman.
 • Si pòt la cho, pa louvri li. Chèche yon lòt kote pou sòti.
 • Pa itilize asansè
 • Si ou pran nan dife a, pa kouri. Kanpe-bese-epi-woule pou retire kò ou nan dife a.
 • Si ou lakay ou, ale nan kote pou reyini ou te deziyen anvan an.
 • Eksplike manm fanmi ou epi sipèvize timoun yo avèk prekosyon.
 • Pa janm retounen nan yon bilding ki pran dife.

Si Ou Pran nan Debri

 • Si li posib, itilize yon flach pou siyale pozisyon ou ba sekouris yo.
 • Evite mouvman ki pa nesesè pou ou pa leve pousyè.
 • Kouvri nen ou ak bouch ou avèk nenpòt sa ou genyen nan men ou. (Materyèl an koton ki byen tise-sere kapab aji kòm yon bon filtè. Eseye respire nan materyèl la.)
 • Frape sou yon tiyo oswa yon miray pou sekouris yo kapab tande kote ou ye.
 • Si li posib, itilize sou siflè pou siyale sekouris yo.
 • Rele fò sèlman kòm yon dènye rekou. Si w rele fò sa kapab lakòz yon moun inale kantite pousyè danjere.