Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Planifye avèk vwazen, zanmi oswa manm fanmi ou pou asire yon moun disponib pou pran swen bèt kay ou oswa pou deplase avèk yo si ou pa anmezi pou fè sa.

Dife

Dapre FEMA, plis pase 4,000 Ameriken mouri epi plis pase 20,000 Ameriken blese akòz dife - anpil nan dife yo te kapab evite. Pèt dirèk pwopriyete akòz dife estime a $8.6 bilyon dola pa ane.

Lè genyen yon dife, pa pèdi tan ap rasanble objè valè oswa pa pèdi tan ap rele moun nan telefòn. Dife kapab gaye byen vit, pou vin yon menas pou lavi ou nan de (2) minit, epitou dife kapab detwi yon kay nan sèlman senk (5) minit. Alòske flanm yo danjere, chalè ak lafimen kapab pi danjere epitou yo kapab kabonize poumon ou. Lè dife a ap boule, gaz pwazon emèt, epi sa kapab lakòz ou vin dezoryante oswa somnolan, yon sitiyasyon ki kapab mete nan pwofon somèy. Kòz prensipal lanmò ki asosye ak dife se asfiksi, twòp brili pa twa-a-yon degre. Li enpòtan pou aprann dife pou ou kapab pwoteje tèt ou.

Etap 1: Jwenn yon Twous

Jwenn yon Twous Pwovizyon pou Ijans, ki genyen ladan atik tankou manje ki p ap gate, dlo, ak yon radyo ki fonksyone avèk pil oswa avèk manivèl, flach ak pil siplemantè. Ou kapab vle prepare yon twous pòtab epi konsève li nan vwati ou. Twous sa a ta dwe genyen:

 • Kopi medikaman sou preskripsyon ak ekipman medikal;
 • Atik pou kouche ak rad, tankou sak kouchaj ak zòrye;
 • Dlo nan boutèy, yon radyo ki fonksyone ak pil ak pil siplemantè, yon twous premye swen, yon flach;
 • kopi dokiman enpòtan: pèmi kondui, kat Sekirite Sosyal, prèv rezidans, kontra asirans, testaman, paye kay, batistè ak sètifika maryaj, dosye taks, elatriye.

Etap 2: Fè yon Plan

Planifikasyon Deplasman Ou

 • Fè yon Plan-Dijans pou Fanmi Ou. Fanmi ou kapab pa ansanm lè genyen yon katastwòf, kidonk li enpòtan pou konnen kijan youn ap kontakte lòt, kijan n ap tounen ansanm ak sa w ap fè sizoka genyen yon ijans.
 • Plan mete kote fanmi ou ap reyini, nan ak deyò katye imedyat ou.
 • Li kapab pi fasil pou fè yon apèl entè-iben pase pou rele nan vilaj la, kidonk yon kontak deyò vil la kapab nan yon pi bon pozisyon pou kominike avèk manm fanmi ki separe yo.
 • Ou kapab vle chèche enfòmasyon tou sou plan nan kote fanmi ou yo pase tan: travay, gadri ak lekòl. Si pa genyen plan, anvizaje sèvi kòm volontè pou kreye youn.
 • Asire ou konsidere bezwen espesifik manm fanmi ou
 • Fè travayè sosyal ak founisè sèvis gadri yo konnen plan ou.
 • Fè plan pou bèt kay ou
 • Swiv yon klas Ekip Repons pou Ijans nan Kominote (CERT) nan Citizen Corps chapter ki nan zòn ou (nan lang Angle) Mete ou ajou avèk fòmasyon an.
 • Planifye deplasman ou
 • Revize wout deplasman yo avèk fanmi ou. Fè pratik deplasman nan chak chanm.
  • Asire fenèt yo pa kloure oswa fenèt yo pa pentire nèt. Asire griy sekirite ki sou fenèt yo genyen yon sistèm ouvèti pwoteksyon kont dife pou yo kapab louvri san pwoblèm pa andedan.
  • Anvizaje genyen nechèl sekou si kay ou genyen plis pase yon etaj, epitou asire ba pwoteksyon kont vòlè ak lòt pwosesis anti-vòl ki bloke deyò antre fenèt la louvri san pwoblèm sou andedan.
  • Montre manm fanmi ou kijan pou yo rete ba nan sòl la (kote lè a pi pwoteje nan yon dife) lè y ap sòti prese-prese nan yon dife.
  • Netwaye zòn estokaj la. Pa kite fatra, tankou ansyen jounal ak ansyen magazin, akimile.

Etap 3: Enfòme Ou

Prepare Lakay Ou

Enstale Detektè Lafimen

 • Dapre FEMA, detektè lafimen ki fonksyon byen diminye chans pou mouri nan yon dife a 50 pousan.
 • Mete detektè lafimen nan chak etaj lakay ou. Mete yo deyò chanm yo nan plafon oswa byen wo nan miray la (4 a 12 pous avèk plafon an), anlè eskalye ki louvri yo oswa anba eskalye ki fèmen yo epi toupre kuizin lan (men pa nan ladan).
 • Teste epi netwaye detektè lafimen yo yon fwa pa mwa epi ranplase pil yo omwen yon fwa chak ane – yon bon fason pou sonje pou fè sa se ranplase pil yo pandan Mwa Preparasyon Nasyonal ki fèt chak septanm. Oswa, pandan w ap fikse òlòj ou pou lè avanse a, sonje pou tcheke ak ranplase pil detektè lafimen ou.
 • Ranplase detektè lafimen yo yon fwa chak 10 zan
 • Chèche konnen kijan pou pwoteje manje pandan ak apre yon ijans lè ou ale nan: http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html (nan lang Angle)

Koute Ofisyèl Lokal yo

Aprann kichòy sou plan-dijans gouvènman leta ak gouvènman lokal ou te kreye nan zòn ou. Nan nenpòt ijans, toujou koute enstriksyon ofisyèl jesyon ijans lokal yo bay.

Pou jwenn lòt enfòmasyon sou fason pou planifye ak prepare pou dife, epitou sa pou fè pandan ak apre yon dife, vizite: Federal Emergency Management Agency (nan lang Angle), NOAA Watch (nan lang Angle) ak American Red Cross (nan lang Angle). Ou kapab jwenn enfòmasyon itil tou nan sit wèb U.S. Fire Administration (nan lang Angle).