Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Asire ou ajoute nounous pitit ou renmen, jwèt damye, liv oswa lektè CD ak CD nan twous pwovizyon pou ijans ou.

Twous Atik Premye Swen

Nan nenpòt ijans yon manm fanmi oswa ou menm kapab blese, boule oswa soufri lòt domaj. Si ou genyen pwovizyon debaz sa yo, ou pi byen prepare pou ede moun ou yo lè yo pran chòk. Sonje, anpil domaj pa menase lavi moun, epi yo pa bezwen swen medikal imedyat. Lè ou konnen fason pou trete domaj minè sa kapab make yon diferans nan yon ijans. Anvizaje pran yon klas premye sekou, men senpleman si ou fè bagay sa yo sa kapab ede ou rete senyman, evite enfeksyon ak bay èd nan de-kontaminasyon.

Bagay ou ta dwe genyen:

 • De (2) pè gan esteril latèks oswa lòt kalite (si ou fè alèji ak Latèks).
 • Pansman esteril pou rete senyman.
 • Ajan netwayaj/savon ak lenjèt antibyotik pou dezenfekte.
 • Pomad antibyotik pou anpeche enfeksyon.
 • Pomad pou brili pou anpeche enfeksyon.
 • Pansman adeziv nan divès kalite dimansyon.
 • Solisyon pou lave zye pou flòch zye oswa kòm dekontaminan jeneral.
 • Tèmomèt (Li plis bagay: Menas Byolojik)
 • Medikaman sou preskripsyon w ap pran tankou ensilin, medikaman pou kè ak inalatè pou opresyon. Ou ta dwe chanje medikaman yo chak peryòd pou jistifye dat espirasyon yo.
 • Kantite medikaman ki preskri tankou ekipman pou kontwole glikoz ak tansyon ak apwovizyònman.

Atik Ki kapab bon pou genyen nan Twous ou:

 • Telefòn selilè avèk chajè
 • Sizo
 • Pensèt
 • Tib vazlin oswa lòt librifyan

Medikaman san preskripsyon:

 • Aspirin oswa medikaman ki pa aspirin pou soulaje doulè
 • Medikaman kont dyare
 • Anti-asid (pou lestomak balonnen)
 • Laksatif