Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Ajoute jwèt, plezi oswa atik kouchaj bèt kay ou renmen nan twous pwovizyon pou ijans ou. Atik bèt kay la konnen byen kapab ede li diminye li nan yon ijans.

Inondasyon

Pou jwenn asistans pou repriz apre katastwòf ale nan sit wèb
DisasterAssistance.gov
(nan lang Angle)

Inondasyon se katastwòf ki pi natirèl komen nan peyi a. Inondasyon kapab rive nan tout eta ak teritwa Etazini. Men, tout inondasyon pa sanble. Kèk inondasyon kapab devlope dousman pandan yon peryòd lapli ki long, oswa nan yon tandans rechofman apre anpil nèj fin tonbe. Lòt yo, tankou inondasyon toudenkou kapab rive vit, menm san nenpòt siy vizib lapli. Li enpòtan pou prepare pou inondasyon kèlkeswa kote w ap viv la, men sitou si w ap viv nan zòn altitid ba. Menm espas kote gen ti kouran dlo oswa wiso kapab debòde pou kreye inondasyon.

Etap 1: Jwenn yon Twous

Jwenn yon Twous Pwovizyon pou Ijans, ki genyen ladan atik tankou manje ki p ap gate, dlo, ak yon radyo ki fonksyone avèk pil oswa avèk manivèl, flach ak pil siplemantè. Ou kapab vle prepare yon twous pòtab epi konsève li nan vwati ou. Twous sa a ta dwe genyen:

 • Kopi medikaman sou preskripsyon ak ekipman medikal;
 • Atik pou kouche ak rad, tankou sak kouchaj ak zòrye;
 • Dlo nan boutèy, yon radyo ki fonksyone ak pil ak pil siplemantè, yon twous premye swen, yon flach;
 • kopi dokiman enpòtan: pèmi kondui, kat Sekirite Sosyal, prèv rezidans, kontra asirans, testaman, paye kay, batistè ak sètifika maryaj, dosye taks, elatriye.

Etap 2: Fè yon Plan

Prepare Fanmi ou

 • Fè yon Plan-Dijans pou Fanmi. Fanmi ou kapab pa ansanm lè genyen yon katastwòf, kidonk li enpòtan pou konnen kijan youn ap kontakte lòt, kijan n ap tounen ansanm ak sa w ap fè sizoka genyen yon ijans.
 • Plan mete kote fanmi ou ap reyini, nan ak deyò katye imedyat ou.
 • Li kapab pi fasil pou fè yon apèl entè-iben pase pou rele nan vilaj la, kidonk yon kontak deyò vil la kapab nan yon pi bon pozisyon pou kominike avèk manm fanmi ki separe yo.
 • Ou kapab vle chèche enfòmasyon tou sou plan nan kote fanmi ou yo pase tan: travay, gadri ak lekòl. Si pa genyen plan, anvizaje sèvi kòm volontè pou kreye youn.
 • Asire ou konsidere bezwen espesifik manm fanmi ou
  • Fè travayè sosyal ak founisè sèvis gadri yo konnen plan ou.
  • Fè plan pou bèt kay ou
 • Swiv yon klas Ekip Repons pou Ijans nan Kominote (CERT) nan ki nan zòn ou (nan lang Angle). Mete ou ajou avèk fòmasyon an.

Etap 3: Enfòme Ou

Abitye ou avèk tèm sa yo pou ede idantifye yon danje inondasyon

 • Siveyans Inondasyon: Inondasyon posib. Kapte estasyon Radyo Metewolojik NOAA, radyo komèsyal oswa televizyon pou jwenn enfòmasyon
 • Siveyans Inondasyon Toudenkou: Inondasyon toudenkou posib. Prepare ou pou ale kote ki pi wo; koute Radyo Metewolojik NOAA, radyo komèsyal, oswa televizyon pou jwenn enfòmasyon.
 • Anons Inondasyon: Inondasyon an fèt oswa l ap fèt nan yon ti tan; si yo mande ou pou deplase, fè sa imedyatman.
 • Anons Inondasyon Toudenkou: Yon inondasyon fèt toudenkou; chèche kote ki pi wo sou pye ou imedyatman.

Konprann Kèk Kòz Inondasyon ki pi Kouran:

Tanpèt Twopikal ak Siklòn: Siklòn yo bay twa kou: van fò, gwo pli, ak debri k ap vole. Yo kapab lakòz onn tanpèt nan zòn lakòt yo, epitou yo kapab kreye gwo lapli k ap vin lakòz inondasyon nan anpil santèn mil zòn andedan. Alòske tout zòn lakòt yo nan risk, sèten vil frajil sitou, epi yo ta kapab gen pèt ki sanblab ak oswa menm ki pi plis pase sa siklòn Katrina te lakòz nan ane 2005 nan New Orleans ak nan Mississippi.

Lè siklòn yo febli pou vin tanpèt twopikal, yo kreye lapli ak inondasyon ki kapab lakòz domaj paske lapli la rasanble yon sèl kote. Nan ane 2001, Tanpèt Twopikal Allison te bay plis pase 30 pous lapli nan Houston nan kèk jou sèlman, sa ki te inonde plis pase 70,000 kay ak detwi 2,744 kay.

Dejèl sezon Prentan: Pandan sezon prentan, tè konjle a anpeche fizyon nèj oswa presipitasyon swente nan tè a. Chak pye kib nèj ki akimile genyen anpil galon dlo, epi depi nèj la fonn, sa kapab lakòz debòdman wiso yo, rivyè yo, ak lak yo. Avèk tanpèt sezon prentan ki ajoute sou sa rezilta a se souvan inondasyon ki grav.

Gwo Lapli: Plizyè zòn peyi a nan gwo risk pou inondasyon akòz gwo lapli yo. Nòdwès la nan gwo risk akòz kondisyon La Niña, ki genyen ladan: nèj ka p fonn, gwo lapli, ak dènye dife forè yo. Epitou Nòdès la nan gwo risk akòz gwo lapli ki fèt nan zòn Nòdès yo.

Kantite ekstrèm presipitasyon sa a kapab rive pandan tout ane, pou mete pwopriyete yo nan risk.

Menas sou Lakòt Lwès: Anjeneral, sezon lapli Lakòt Lwès la dire ant mwa novanm ak avril, sa ki lakòz gwo inondasyon ak ogmantasyon risk inondasyon avèk li; men, kapab genyen inondasyon nenpòt kilè.

Yon liy gwo dife forè chanje kondisyon peyizaj la ak tè a nèt, sa ki lakòz tè ki boule a vin yon labou k ap koule anba gwo lapli. Espè yo di li ta kapab pran anpil ane pou vejetasyon an retounen, k ap ede estabilize zòn sa yo.

Lakòt Lwès la genyen anpil milye mil dig tou, ki deziyen pou ede pwoteje kay ak tè yo sizoka yon inondasyon. Men, dig yo kapab fè eripsyon, febli, oswa monte pi wo lè dlo yo monte, sa ki lakòz rezilta katastwofik souvan.

Dig ak Baraj: Dig yo deziyen pou bay pwoteksyon kont yon sèten nivo inondasyon. Men, dig yo kapab degrade ak degrade apre yon sèten tan, sa ki antretyen yon vin yon pwoblèm grav. Dig yo kapab monte twò wo tou, oswa menm yo kapab tonbe pandan gwo inondasyon, sa k ap kreye plis domaj si dig la pa t menm la. Akòz risk pou gen plis inondasyon nan zòn ki genyen dig yo, sitou nan midwès la, FEMA rekòmande asirans inondasyon pou tout pwopriyetè kay ki nan zòn sa yo.

Inondasyon Toudenkou: Inondasyon toudenkou se tiyè #1 ki asosye avèk tan Ozetazini paske yo kapab woule woche, rache pyebwa, ak detwi bilding ak pon. Yon inondasyon toudenkou se yon inondasyon rapid zòn altitid ba ki fèt nan mwens pase sizèdtan, akòz anpil presipitasyon ki vini nan yon loraj oswa nan plizyè loraj. Inondasyon toudenkou kapab rive nan efondreman yon estrikti oswa yon baryè glas moun fè.

Nouvo Devlopman: Konstwiksyon ak devlopman kapab chanje ekoulman natirèl la epi kreye nouvo risk pou inondasyon. Se paske nouvo bilding, estasyònman, ak wout vle di mwens tè pou absòbe sipli presipitasyon nan gwo lapli yo, siklòn yo, ak nan tanpèt twopikal yo.

Konnen Risk Ou, Konnen Sekirite Ou

 • Chèche konnen si kay ou nan risk pou inondasyon epi edike tèt ou sou konsekans yon inondasyon ta kapab genyen sou oumenm ak fanmi ou. Etid FEMA sou Asirans Inondasyon te konpile don estatistik sou ekoulman rivyè, gran mare tanpèt, analiz idwolojik/idwolik, ak presipitasyon ak done topografik pou kreye kat jeyografik risk inondasyon (nan lang Angle) ki prezante diferan zòn risk inondasyon kominote ou.
 • Pifò asirans pwopriyetè ka pa bay garanti pou domaj inondasyon. Pale avèk konpayi asirans ou konsènan kontra ou epi anvizaje si ou bezwen pwoteksyon adisyonèl.
 • Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon (NFIP) kapab ede ofri yon mwayen pou pwopriyetè kay pwoteje tèt yo sou plan finansye si li nesesè pou yo genyen pwoteksyon adisyonèl. NFIP ofri asirans inondasyon pou pwopriyetè kay, lokatè, ak pwopriyetè biznis si kominote yo patisipe nan NFIP. Pou jwenn plis enfòmasyon sou NFIP ale nan sit wèb www.FloodSmart.gov (nan lang Angle).

Prepare Lakay Ou

 • Monte founo ou, aparèy chofaj dlo ou ak pano elektrik ki lakay ou si w ap viv nan yon zòn ki genyen gwo risk pou inondasyon.
 • Anvizaje enstale "klapè anti-retou" pou anpeche dlo a retounen monte nan kanalizasyon ki lakay ou.
 • Si li posib, konstwi baryè pou bloke anpeche inondasyon antre nan bilding lan epi bouche miray ki nan sousòl yo avèk konpoze enpèmeyab.
 • Chèche konnen kijan pou pwoteje manje pandan ak apre yon ijans lè ou ale nan: http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html (nan lang Angle).

Prepare Biznis Ou

Planifye pou rete nan biznis(nan lang Angle), pale avèk anplwaye ou yo, epi pwoteje envestisman ou.

 • Evalye avèk prekosyon kijan konpayi ou fonksyone, andedan ak deyò alafwa, pou detèmine ki anplwaye, materyèl, pwosedi ak ekipman ki nesesè vrèman pou kenbe biznis lan operasyonèl.
 • Idantifye operasyon ki enpòtan pou siviv ak pou repriz.
 • Planifye sa w ap fè si bilding, izin oswa magazen ou pa aksesib.
  • Anvizaje si ou kapab fonksyone biznis lan yon lòt kote oswa lakay ou.
  • Devlope relasyon avèk lòt konpayi pou itilize lokal yo sizoka yon katastwòf lakòz ou pa kapab itilize lokal ou.
 • Aprann kichòy sou pwogram, sèvis, ak resous nan Administrasyon Etazini pou Ti Biznis (nan lang Angle).

Koute Ofisyèl lokal yo

Aprann kichòy sou plan-dijans gouvènman leta ak gouvènman lokal ou te kreye. Nan nenpòt ijans, toujou koute enstriksyon ofisyèl jesyon ijans lokal yo bay.

Resous Federal ak Nasyonal

Jwenn plis enfòmasyon sou fason pou planifye ak prepare pou inondasyon, sa pou fè pandan ak apre yon inondasyon, epitou aprann kichòy sou resous ki disponib yo. Pou fè sa, ale nan sit wèb ki anba la a: