Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Sonje pou revize plan ou regilyèman, fè mizajou nan enfòmasyon kontak ou epi tcheke pwovizyon ki nan twous ou pou asire pa gen anyen ki ekspire, gate oswa chanje.

Manje

 • Estoke omwen yon pwovizyon manje ki p ap gate pou twa (3) jou.
 • Chwazi manje ki pa bezwen pou mete nan frijidè, pou prepare oswa pou kwit ak yon ti kantite dlo oswa san dlo.
 • Mete nan twous la yon kle pou louvri bwat alamen ak istansil pou manje.
 • Evite manje sale, paske y ap fè ou swaf.
 • Chwazi manje fanmi ou ap manje.
  • Vyann nan bwat ki tou kwit, fwi ak legim.
  • Pwoteyin oswa ba fwi
  • Sereyal sèk oswa sereyal an mòso
  • Manba
  • Fwi sèk
  • Nwa
  • Krakè
  • Ji nan bwat
  • Lèt pasterize ki p ap gate
  • Manje ki gen anpil enèji
  • Vitamin
  • Manje pou tibebe
  • Manje pou konfò/estrès