Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Ou ta dwe konsève ase pwovizyon lakay ou pou satisfè bezwen ou ak bezwen fanmi ou pandan omwen twa (3) jou.

Nan yon Bilding ki Wo

 • Note kote sòti pou ijans lan ki pi pre a ye.
 • Asire ou konnen yon lòt kote pou sòti deyò sizoka premye chwa ou a bloke.
 • Abrite ou kont yon biwo oswa yon tab si bagay ap tonbe.
 • Rete lwen ak plaka ki gen dosye, etajè liv oswa lòt bagay ki ta kapab tonbe.
 • Mete figi ou lwen fenèt ak vit.
 • Rete lwen ak miray eksteryè yo.
 • Detèmine si ou ta dwe bouje, "pran refij souplas" oswa deplase.
 • Koute pou jwenn ak swiv enstwiksyon.
 • Pran twous pwovizyon pou ijans ou, sof si ou genyen rezon pou kwè li kontamine.
 • Pa itilize asansè.
 • Rete adwat pandan w ap desann eskalye pou pèmèt travayè ijans yo monte.