Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Pale avèk veterinè bèt kay ou osijè kalite atik ou ta dwe mete nan twous premye sekou ijans bèt kay ou.

Siklòn

Siklòn se gwo tanpèt twopikal ki fòme nan Oseyan Atlantik nan sid la, Lanmè Karayib la, Gòf Meksik la ak Oseyan Pasifik nan lès la. Moun kap viv nan kominote ki gen tandans pou gen siklòn yo dwe konnen kijan yo frajil, ak ki sa pou yo fè pou bese konsekans gwo tanpèt sa yo. Nou kapab itilize enfòmasyon ki nan paj sa a pou sove lavi nan travay, nan kay, sou wout la, oswa sou dlo.

Etap 1: Kreye yon Kit / "Sak Tou Pare"

Fè yon Kit Atik Ijan, ki gen bagay tankou manje ki pa gate, dlo, yon radyo ki opere ak batri oswa mannivèl, flash ak batri an plis. Ou kapab vle prepare yon kit pòtab epi kite li nan machin ou an ka yo ta di ou pou w evakye.

Etap 2: Fè Yon Plan

Prepare fanmi ou: Fè yon Plan Ijans Fanmi.
Fanmi ou kapab pa ansanm lè yon katastwòf pete, se sa ki fè li enpòtan pou ou konnen kijan youn pral kontakte lòt, kijan nou pral reyini ak ki sa nou pral fè an ka ta gen yon ijans. Epi tou ou dwe konsidere:

Prepare Biznis Ou
Biznis jwen yon wòl enpòtan nan preparasyon. Si w mete yon plan sou plas kounye a sa pral amelyore chans pou sove konpayi ou a apre dezas la epi retabli.

 • Evalye ak anpil atansyon kijan konpayi ou a fonksyone, anndan konpayi a ak deyò, pou detèmine ki anplwaye, materyèl, pwosedi ak ekipman ki absoliman nesesè pou bizinis la kontinye opere.
 • Idantifye operasyon ki nesesè pou konpayi a sove epi retabli.
 • Planifye ki sa ou pral fè si ou pa ka antre nan bilding, izin oswa boutik ou a.
  • Konsidere si ou kapab opere biznis la yon lòt kote oswa lakay ou.
  • Devlope relasyon ak lòt konpayi pou itilize espas yo an ka yon katastwòf la rann li enposib pou itilize kote ou a.

Plan Pou Pwoteje Pwopriyete
Siklòn kapab lakòz gwo lapli ki lakòz gwo dega inondasyon nan zòn kotye ak sou tè yo. Tout moun gen risk epi ou dwe konsidere pwoteksyon asirans pou inondasyon. Asirans ou inondasyon se sèl fason ou kapab pwoteje pwopriyete ou ak biniz ou kont dega inondasyon sou plan finans.  Pou aprann plis enfòmasyon sou risk inondasyon ak jan pou pwoteje tèt ou ak biznis ou, vizite sitwèb NFIP a, www.floodsmart.gov oswa rele 1-800-427-2419 (an angle).

Apre asirans, lòt bagay ou kapab fè se:

 • Kouvri tout fenèt kay ou ak playwoud ki koupe oswa fèmti kont siklòn pou pwoteje fenèt ou yo kont gwo van.
 • Fè plan pou antre tout mèb ak dekorasyon ou gen deyò ansanm ak poubèl ak nenpòt lòt bagay ki pa mare.
 • Taye tout pye bwa ak bwison pou yo ka gen plis fòs kont van.
 • Pou pwoteje kay ou fèmen tout pòt ak fenèt, epi fèmen tout bagay ki deyò yo oswa antre ak yo.
 • Fèmen sèvis piblik tankou dlo ak elektrisite daprè enstriksyon yo ba ou. Sinon, mete tèmosta frijidè a nan nivo ki pi frèt la epi kite pòt li fèmen.
 • Fèmen tank pwopan.
 • Enstale yon jeneratè pou ka ijan.
 • Ranfòse pòt garaj ou yo; si van antre nan yon garaj, li kapab lakòz deja ki danjere epi ki koute anpil lajan.
 • Asire gen ase dlo pou rezon sanitè tankou pou netwaye ak floche twalèt. Ranpli benywa moun benyen ak lòt gwo veso ak dlo.
 • Pou apann jan pou pwoteje manje ou apre yon ijans, vizite www.FoodSafety.gov (an angle).

Etap 3: Enfòme Tèt ou

Danje ki genyen nan siklòn vini nan plizyè fòm: kapab genyen zeklè, tònad, inondasyon, mare tanpèt (an angle), gwo van (an angle), even glisman tè ak labou kote ki gen mòn. Gade ak anpil atansyon mezi pwoteksyon ki asosye ak chak kalite danje ki gen nan siklòn epi prepare plan katastwòf fanmi ou a kòmsadwa. Men pa bliye, sa se sèlman yon gid. Premye bagay ki pi enpòtan nenpòt moun ki nan danje yon siklòn se pou itilize bon sans yo.

Aprann mo moun itilize pou idantifye siklòn pou w abitye ak yo

 • Yon siveyans siklòn vle di yon siklòn posib nan zòn ou a. Prepare w pou evakaye.
 • Swiv nouvèl nan radyo ak televizyon lokal oswa koute Radyo Meteyo NOAA pou dènye aktyalite.
 • Yon avètisman siklòn se lè yo panse pral gen yon siklòn nan zòn ou a. Si otorite lokal yo di pou w evakye, fè sa tou swit.
 • Yo klasifye siklòn nan senk kategoridaprè vitès van an, presyon santral, ak dega li gen potansyèl fè.
 • Yo konsidere Siklòn Kategori Twa ak siklòn ki pi wo yo tankou gwo siklòn, men Kategori En ak De toujou danjere anpil epi ou dwe bay yo tout atansyon ou.
Echèl Siklòn Saffir-Simpson
Nimewo Echèl (Kategori) Van Kontwole (MPH) Dega
1
74-95 Lè gen gwo van ki danjre anpil sa pral lakòz kèk dega:
 • Ti dega deyò kay yo
 • Branch pye bwa yo tonbe atè, pye bwa ki pi pitit yo rache
 • Anpil dega nan liy elektrik yo, blakawout
2
96-110 Lè gen gwo van ki pi danjere toujou, sa pral lakòz plis dega:
 • Gwo dega deyò kay yo
 • Ti pye bwa yo rache epi anpil wout bloke
 • Se yon garanti ap gen blakawout pou anpil tan - plizyè jou ou menm semèn
3
111-130 Pral gen gwo ravaj:
 • Anpil dega deyò kay yo
 • Anpil pye bwa rache epi anpil wout bloke
 • Yon ti kras dlo ak kouran ki disponib
4
131-155 Dega ki genyen pral yon katastwòf:
 • Tèt kay yo ak/oswa mi deyò kay yo soti
 • Pifò pye bwa rache epi pifò liy elektrik tonbe
 • Zòn rezidansyèl yo izole praske twòp debri monte
 • Blakawout dire plizyè semèn ou menm mwa
5
Plis pase 155 Dega ki genyen pral yon katastwòf:
 • Yon pakèt kay pral kraze
 • Pye bwa ak liy elektrik ki tonbe fè zòn rezidansyèl yo izole
 • Blakawout dire plizyè semèn ou menm mwa
 • Moun p ap ka rete nan pifò nan zòn yo

Fòmasyon Nou Rekòmande
Enstiti Jesyon Ijans Fema a (EMI) te devlope yon pwogram fòmasyon pou ankouraje kominote yo prepare pou siklòn. Kou sou òdinatè sa a bay enfòmasyon fondamantal sou jan pou jere sikòl twopikal. Vizite www.training.fema.gov/EMIWeb/IS/is324a.asp epi chwazi 'take this course' ki anlè sou la men dwat pou pran kou entèaktif ki baze sou entènèt sa a. (REMAK: Se sèlman an angle kou sa a disponib)

Resous Federal ak Nasyonal
W ap jwenn plis enfòmasyon sou jan pou planifye ak prepare pou yon siklòn nan resous sa yo: