Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Anvizaje fè pyès idantifikasyon pèmanan pou bèt kay ou, tankou transpondè (miwopis), k ap ede ou reyini avèk bèt kay ou si nou ta separe.

Epidemi Grip


Ou kapab prepare pou yon epidemi grip kounye a. Ou ta dwe konnen alafwa enpòtans sa ki kapab pase pandan deklanchman yon epidemi ak ki mezi ou ta kapab pran pou ede diminye konsekans yon epidemi grip sou oumenm ak fanmi ou. Lis sa a ap ede ou rasanble enfòmasyon ak resous ou kapab bezwen si ta genyen yon epidemi grip.

Plan pou yon epidemi:

 • Estoke pwovizyon dlo ak manje pou 2 semenn. Pandan yon epidemi, si ou pa kapab ale nan yon boutik, oswa si estòk boutik yo fini, l ap enpòtan pou ou genyen pwovizyon siplemantè souplas. Sa kapab itil nan lòt kalite ijans, tankou blakawout ak katastwòf.
 • Chak peryòd tcheke medikaman regilye sou preskripsyon ou yo pou asire ou toujou genyen yon kantite lakay ou.
 • Ou dwe genyen nenpòt medikaman san preskripsyon ak lòt kantite medikaman souplas, tankou analjezik, remèd pou lestomak, medikaman pou tous ak larim, likid ki genyen elektwolit, ak vitamin.
 • Pale avèk manm fanmi ou ak moun ou yo konsènan fason yo ta kapab jwenn swen si yo vin malad, oswa sa k ap nesesè pou pran swen yo lakay yo.
 • Ofri tèt ou kòm volontè avèk gwoup lokal pou prepare ak ede avèk repons pou ijans.
 • Patisipe nan kominote ou tankou si w ap travay pou prepare pou yon epidemi grip.

Pa kite mikwòb gaye twòp epitou evite enfeksyon:

Evite kontak dirèk.

 • Evite kontak dirèk avèk moun ki malad. Lè ou malad, kanpe lwen lòt moun pou pwoteje yo pou yo pa vin malad tou.

Rete lakay ou lè w malad.

 • Si li posib, rete lakay ou epi pa al travay, pa lekòl, epi pa pwomennen lè ou malad. W ap ede evite lòt moun trape maladi ou.

Kouvri bouch ak nen ou.

 • Kouvri nen ou ak bouch ou avèk klinèks lè w ap touse oswa lè w ap etènye. Sa kapab anpeche moun ki bò kote ou vin malad.

Netwaye men ou.

 • Lè ou lave men ou souvan sa ap pwoteje ou kont mikwòb yo.

Pa manyen zye, nen oswa bouch ou.

 • Mikwòb yo gaye souvan lè yon moun manyen yon bagay ki kontamine avèk mikwòb epi answit li manyen zye, nen, oswa bouch li.

Fè pratik lòt bon abitid ki bon pou sante.

 • Dòmi anpil, fè aktivite fizik, kontwole estrès ou, bwè anpil likid, epi manje aliman ki fòtifyan.

Dokiman ki Ka Enprime pou Ankouraje Bon Abitid Ijyèn

Plis Enfòmasyon

Pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou prepare ak pou bay repons pou yon epidemi grip, ale sou sit wèb Ministè Sante Piblik Etazini nan www.pandemicflu.gov. (lang Angle).