Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready Kids
Konnen Enfòmasyon yo

Pran ton Kolibri a

Oke, kounye a ou genyen yon twous pwovizyon ak yon plan, men kisa ou konnen kounye a sou diferan kalite evènman tan ak lòt sitiyasyon ki rive toudenkou? Mo ak tèm ou tande pandan ijans yo kapab ba ou konfizyon. Men yon rezime tèm ki pi komen, ak sit wèb ou kapab vizite pou jwenn plis enfòmasyon!

Tònad

Enfòmasyon sou tònad nan FEMA Yon tanpèt vyolan ki parèt kòm yon kòn an fòm antonwa avèk van ki rive jiska 300 mil pa èdtan. Anjeneral, sezon tònad la rive pandan mwa mas jiska mwa out, men yo kapab rive nenpòt lè. Yo kapab rive nan nenpòt eta, men yo pi komen nan Arkansas, Iowa, Kansas, Louisiana, Minnesota, Nebraska, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, ak Texas - yon zòn yo rele anjeneral "Ale Tònad".

"Tònad" se te yon mo maren 14yèm syèk ki deziyen pou yon loraj vyolan ki vini ak van. Mo sa a kapab sòti nan mo panyòl tronada, ki vle di "loraj."

Si genyen bilten metewolojik oswa nouvèl ki endike genyen yon tònad nan zòn ou, bagay ki pi enpòtan pou fè se pran refij imedyatman yon kote ki pa genyen fenèt, tankou yon twalèt oswa yon soubasman.Klike la a pou jwenn enfòmasyon sou tònad yo(Nan lang Angle)

Tranblemanntè

Klike la a pou jwenn plis enfòmasyon sou Tranblemanntè nan FEMA Mouvman latè toutolon fant (ki rele liy fay) nan sifas latè. Yo mezire tranblemanntè yo avèk yon bagay ki rele echèl Ritcher. Alòske tranblemanntè yo komen sou Lakòt Lwès la, yo kapab rive nan 45 eta ak teritwa ki toupatou Ozetazini.

Nan ane 1280, "tranblemanntè" te genyen non "eorthequakynge".

Nan yon tranblemanntè, sonje pou BESE, KOUVRI epi RETE la. BESE nan sòl la epi antre anba yon bagay pou KOUVRI epi RETE la jou sekous la sispann. Klike la a pou jwenn plis konsèy sou Tranblemanntè(nan lang Angle)

Ijans Dife

Klike la a pou jwenn konsèy sou Ijans Dife nan FEMA Dife se evènman sanzatann ki kapab rive toudenkou nenpòt kote nan lekòl, lakay ou, nan yon magazen oswa nan yon sant komèsyal, oswa menm deyò nan yon forè oswa yon chan. Li enpòtan pou toujou konnen kote sòti pou ijans yo epitou pou sonje pou rete kalm pandan yon ijans dife. Bagay ki pi enpòtan ou kapab fè pandan yon dife se koute enstriksyon adilt ki bòkote ou yo, tankou pwofesè oswa paran ou. Sonje pou itilize eskalye (PA JANM itilize yon asansè) pou sòti nan bilding lan oswa nan zòn ki pran dife a touswit, rele 911.

Nan Yellowstone National Park, tan mwayen lè yo rapòte dife yo se 3:03 nan apremidi! Se paske dife yo boule avèk plis fòs nan mitan jounen an lè solèy la cho anpil. Li fasil pou vizitè pak la wè ak rapòte dife sa yo ki gen lafimen an! Klike la a pou jwenn konsèy sou sekirite nan FEMA(nan lang Angle)

Inondasyon

Klike la a pou jwenn enfòmasyon sou Inondasyon nan FEMA Kondisyon natirèl sa a rive kòm yon konsekans debòdman rivyè, gwo lapli, yon baraj ki pete, oswa nèf ki fonn twò vit. Se evènman metewolojik komen ki pi natirèl epi li kapab rive nan nenpòt eta Etazini.

Mo "flood" sòti nan Ansyen Angle epi li vle di "yon ekoulman dlo, rivyè, oswa lanmè."

Rete pi lwen ou kapab ak dlo inondasyon an. Dlo inondasyon mobil kapab danjere paske li kapab frape ou nan pye. Epitou, nenpòt kalite dlo inondasyon kapab kontamine, sa ki vle di li kapab genyen sibstans danjere. Klike la a pou jwenn plis enfòmasyon sou sekirite nan Inondasyon(nan lang Angle)

Radmare

Klike la a pou jwenn plis enfòmasyon sou Radmare nan FEMA Yon kokennchenn vag mouvman anba dlo akòz divès kalite evènman natirèl tankou tranblemanntè, eripsyon vòlkan, glisman teren, ak meteyorit. Anjeneral, radmare yo parèt nan Oseyan Pasifik.

"Tsunami" (radmare) se yon mo japonè. Tsu vle di "pò" epi nami vle di "vag."

Si ou santi yon tranblemanntè nan zòn Lakòt Oseyan Pasifik la, louvri radyo ou ki fonksyone ak pil pou koute si genyen yon avètisman radmare. Si ou tande yon avètisman radmare, epi yo mande pou deplase, fè sa imedyatman. Klike la a pou jwenn plis enfòmasyon sou Radmare(nan lang Angle)

Siklòn

Siklòn Yon tanpèt twopikal ki genyen yon "zye." Van yo dwe vini yon vitès 74 mil pa èdtan oswa pi fò pou yo klase tan an kòm yon siklòn.

"Hurricane" (siklòn) sòti nan mo panyòl huracan.

Lè siklòn lè yo rive sou tè, gwo lapli, van fò ak onn puisan yo kapab domaje bilding, pyebwa ak vwati. Li enpòtan pou pran refij nan yon siklòn epi pou gade televizyon oswa koute radyo pou enstriksyon. Klike la a pou jwenn enfòmasyon sou sekirite pou Siklòn nan FEMA(nan lang Angle)

Teworis

Teworis se itilizasyon menas oswa vyolans pou fòse gouvènman yo chanje politik yo. Yon teworis kapab se yon moun oswa yon manm yon òganizasyon. Atak 11 septanm 2001 sou World Trade Center ak Pentagòn se egzanp zak teworis.

Mo "teworis" te parèt pou premye fwa nan peyi Lafrans (terrorisme) nan ane 1795.

Pale avèk paran ou oswa pwofesè ou yo si ou genyen kesyon sou kalite ijans sa a.

Ready Kids

Dènye Mizajou: 1ye avril 2010
Home | About Ready.gov | Publications | FAQs | Useful Links | Press Room | Site Map | Contact Ready.gov | Privacy Policy | Important Notices | Download Plug-ins | FOIA