Ready logo

Lè w ap prepare pou yon sitiyasyon ijans posib, li pi bon pou panse dabò sou eleman debaz ki pou ede ou siviv: dlo fre, manje, lè pwòp ak chalè.

Rekòmande Atik pou Ajoute nan yon Twous Pwovizyon Debaz pou Ijans:

Lòt Atik pou Anvizaje Mete nan yon Twous Pwovizyon pou Ijans: