Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Kèlkeswa fason yon siklòn rive, règ pou pwoteje tèt ou se règ ki senp: fè sòl la vin pi wo epi rete lwen dlo inondasyon.

Enfòmasyon Lokal

Federal Emergency Management Agency (FEMA) ansanm avèk ajans gouvènman tribi, gouvènman leta, ak gouvènman lokal ap travay di pou pwoteje ak prepare peyi nou an pou ijans yo. Klike sou kat jeyografik ki anba la a pou jwenn resous ak enfòmasyon sou preparasyon nan kominote nou an. (nan Lang Angle)

kat jeyografik Etazini Kentucky Maine Vermont New Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut New York Pennsylvania New Jersey Delaware Washington DC Maryland Virginia West Virginia Ohio Michigan Wisconsin Illinois Indiana North Carolina South Carolina Tennessee Georgia Florida Alabama Mississippi Louisiana Arkansas Missouri Iowa Minnesota North Dakota South Dakota Nebraska Kansas Oklahoma Texas Hawaii Alaska Montana Wyoming Colorado New Mexico Arizona Utah Idaho Nevada California Oregon Washington

Patisipe nan Preparasyon Kominote ou. Citizen Corps, efò debaz FEMA, ap chèche mesaj preparasyon epi y ap bay opòtinite pou sitwayen yo jwenn fòmasyon nan repons pou ijans; patisipe nan egzèsis kominote a; epitou sèvi kòm volontè pou sipòte premye repondè lokal yo. Pou jwenn plis enfòmasyon ak pou w patisipe, kontakte Konsèy Citizen Corps ki pi pre ou depi ou ale nan sit wèb www.citizencorps.gov (nan lang Angle).


Si ou se yon anplwaye gouvènman federal, gouvènman Tribi, gouvènman Leta oswa gouvènman lokal epi ou ta renmen resevwa dènye enfòmasyon sou Kanpay Ready, tanpri voye yon imèl nan ready@dhs.gov (nan lang Angle).

Ofisyèl gouvènman leta ak gouvènman lokal ki enterese fè echanj enfòmasyon sou paj leta yo ta dwe voye yon imèl nan: ready@dhs.gov (nan lang Angle).