Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Kite lis pwovizyon ijans ou nan bous ou, epi pran kèk atik alafwa lè w ap fè acha jouk lè ou akimile yon pwovizyon ki byen estoke.

Nan Veyikil k ap Woule

  • Si genyen yon eksplozyon oswa lòt faktè ki fè li difisil pou kontwole veyikil la, kanpe sou kote, kanpe vwati a epi monte fren-a-men an.
  • Si ijans lan ta kapab genyen konsekans sou estabilite fizik wout la, evite pon etwat, pon, liy wot-tansyon, pano ak lòt danje.
  • Si yon liy wot-tansyon tonbe sou vwati ou, ou an danje pou chòk elektrik, rete andedan vwati a jouk yon moun ki antrene retire fil la.
  • Koute radyo pou jwenn enfòmasyon ak enstwiksyon nan moman yo vin disponib.