Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Pran yon minit pou tcheke twous premye sekou fanmi ou, epi note nenpòt atik ki gate – answit, mete yo nan lis acha ou.

Katye ak Bilding ki gen Apatman

Katye ak Apatman

Yon kominote k ap travay ansanm pandan yon ijans fè sans.

  • Pale avèk vwazen ou yo sou fason ou kapab travay ansanm pandan yon ijans.
  • Chèche konnen si nenpòt moun genyen ekipman espesyalize tankou yon dèlko, oswa espètiz tankou konesans medikal, ki ta kapab ede nan yon kriz.
  • Deside kimoun k ap tcheke granmoun aje yo oswa vwazen andikape yo.
  • Fè plan ranplasman pou timoun yo sizoka ou pa kapab ale lakay ou nan yon ijans.
  • Se yon bon estrateji pou pataje plan yo ak pou kominike davans.